HELLENIC

NAVY

HELLENIC

NAVY

Gunboats

Type "OSPREY HSY 56A"

KRATEOS (Ρ 269)
AITTITOS (Ρ 268)
NIKIFOROS (Ρ 267)
MACHITIS (Ρ 266)

Τype "OSPREY-55"

NAVMACHOS (Ρ 19)
ARMATOLOS (Ρ 18)

Type "HSY 56"

POLEMISTIS (Ρ-61)
KASOS (Ρ 57)

Type "ASHEVILLE"

ORMI (Ρ 230)
TOLMI (P 229)

Type "148"

HS VOTSIS (P-72)

Type "Nasty"

KYKNOS (P-198)
PIGASOS (P-199)
TOXOTIS (P-228)
ANDROMEDA (P-196)

Type "Antoniou"

ANTONIOU (P-286)
STAMOU (P-287)

Our Fleet