ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Εφαρμογή ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων του ΝΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΛΥ) ΤΟΥ ΝΝΑ, ΤΟΥ ΝΝΣ ή ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΟΠΣΥΕΔ

ΤΟ ΝΝΑ, ΤΟ ΝΝΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΧΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΟΥ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΚΕΛΥ / ΟΠΣΥΕΔ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΝΑ, ΤΟ ΝΝΣ Ή ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ (ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣΥΕΔ / ΗΚΕΛΥ.

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΝ ΚΑΙ ΛΣ
Ο κύριος δικαιούχος (εν ενεργεία ΠΝ ή ΛΣ) προσέρχεται στο ΝΝΑ/ΝΝΣ/Οδοντιατρικό/Κέντρο Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητά του (ή φωτοτυπία) και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.
ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΝ ΚΑΙ ΛΣ
Ο κύριος δικαιούχος (εν αποστρατεία ΠΝ ή ΛΣ) προσέρχεται στο ΝΝΑ/ΝΝΣ/Οδοντιατρικό Κέντρο/Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητα μέλους ΕΑΑΝ (ή φωτοτυπία) ή με την τελευταία βεβαίωση καταβολής μερίσματος ΜΤΝ και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΥ / ΣΕΙΔ ΠΝ

Ο κύριος δικαιούχος προσέρχεται στο ΝΝΑ/ΝΝΣ/Οδοντιατρικό Κέντρο/Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητα υπαλλήλου ΠΝ (ή φωτοτυπία) και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ ΜΠΥ / ΣΕΙΔ ΠΝ

Ο κύριος δικαιούχος προσέρχεται στο ΝΝΑ/ΝΝΣ/Οδοντιατρικό Κέντρο/Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητα του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων ΠΝ (ΣΠΣΠΝ) (ή φωτοτυπία) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει την πρότερη σχέση του με το ΠΝ, και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΗΣΩΝ

Ο κύριος δικαιούχος προσέρχεται στο ΝΝΑ/ΝΝΣ/Οδοντιατρικό Κέντρο/Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητά του (ή φωτοτυπία) , με πιστοποιητικό τόπου κατοικίας από δημόσια υπηρεσία και με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το ΑΜΚΑ του ιδίου καθώς και ονοματεπώνυμο, βαθμό συγγένειας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΜΚΑ, όλων των μελών της οικογενείας του που δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο. Η υπεύθυνη δήλωση παραμένει στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο, για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο δικαιούχος προσέρχεται στο ΝΝΑ/ΝΝΣ/Οδοντιατρικό Κέντρο/Γραφείο Ταυτοποίησης ΛΥ, με την ταυτότητά του (ή φωτοτυπία) , καθώς και με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει ότι είναι δικαιούχος περίθαλψης στο ΝΝΑ, στο ΝΝΣ ή στο Οδοντιατρικό Κέντρο, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχετικό νόμο ή διάταξη.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΝΑ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΝΝΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, ΤΚ 11521, ΑΘΗΝΑ.

Ο κάθε χρήστης μετά από εγγραφή  και πιστοποίηση του, δύναται να κλείσει από το διαδίκτυο ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΝΝΑ, του ΝΝΣ ή του Οδοντιατρικού Κέντρου.

Σταδιακά θα προστεθεί το σύνολο των Εξωτερικών Ιατρείων του ΝΝΑ, του ΝΝΣ και του Οδοντριατρικού Κέντρου.

Αν δεν έχετε λογαριασμό για ΝΝΑ  δημιουργήστε έναν πατώντας εδώ.

Αν δεν έχετε λογαριασμό για ΝΝΣ  δημιουργήστε έναν πατώντας εδώ.

Αν δεν έχετε λογαριασμό για ΝΝΚ  δημιουργήστε έναν πατώντας εδώ.

Αν δεν έχετε λογαριασμό για το Οδοντιατρικό Κέντρο  δημιουργήστε έναν πατώντας εδώ.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ :

Ο Στόλος μας