ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

Μενού

Γενικές Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας, εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, τις Διατάξεις Π.Ν. και την ισχύουσα νομοθεσία, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

  1. Διοίκησης, τάξης, πειθαρχίας, εσωτερικής υπηρεσίας, εποπτείας και ελέγχου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.
  2. Ασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.
  3. Διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης, προσωπικού και υλικού.
  4. Τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση-επισκευή) ιατρικών μηχανημάτων, κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως υλικού.
  5. Μηχανοργάνωσης, τήρησης μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, όπως και παροχής – διακίνησης πληροφοριών, σε όλους τους αρμόδιους, κατά περίπτωση φορείς.

Ο Στόλος μας