ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού

Απεικονίζεται το κέρας της Αμάλθειας και άγκυρα.

Σύμφωνα με την μυθολογία, η Αμάλθεια ήταν η κατσίκα με το γάλα της οποίας ετρέφετο ο μικρός Δίας.

Το κέρας της αμάλθειας συμβολίζει την αφθονία αγαθών και μέσων.

Ιστορικό

1. Το Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ), ιδρύθηκε το 1966 μετά από μελέτη που συντάχθηκε από ομάδα Αμερικανών Αξιωματικών για να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες τότε αδυναμίες στο εφοδιαστικό σύστημα του Πολεμικού Ναυτικού, οι σπουδαιότερες των οποίων συνίστατο στην κατάτμηση του εφοδιαστικού έργου, και στο πλήθος των εφοδιαστικών ανεξαρτήτων περιφερειακών Διευθύνσεων που υπήρχαν στους επιτελικούς κλάδους και Διευθύνσεις σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).

2. Η οργάνωση του ΚΕΦΝ σχεδιάστηκε με βάση τα Κέντρα Διοικήσεως Υλικού (INVENTORY CONTROL POINTS ) του Αμερικάνικου Ναυτικού και σταδιακά προσαρμόστηκε και προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα, στο μέτρο των υφιστάμενων δυνατοτήτων σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα.

Αποστολή

1.   Η αποστολή του ΚΕΦΝ είναι να υλοποιεί το εφοδιαστικό πρόγραμμα του Π.Ν μέσω της παρεχόμενης οικονομικής υποστήριξης (Προϋπολογισμού-Π/Υ) με βάση την πολιτική εφοδιασμού που καθορίζει το ΓΕΝ και τις επιμέρους κατευθύνσεις του ΔΔΜΝ, με σκοπό τη συμβολή στην εξασφάλιση αποτελεσματικής υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας των μονάδων του ΠΝ. 

2. Στην υλοποίηση της ανωτέρω αποστολής του, το ΚΕΦΝ τηρεί τις αναγκαίες διαδικασίες και εφαρμόζει τις επί μέρους λειτουργίες ενός ολοκληρωμένου εφοδιαστικού συστήματος που είναι: 

Διαβάστε Περισσότερα

Οργάνωση

1. Η γενική διοικητική διάρθρωση του ΚΕΦΝ, έχει την ακόλουθη δομή: 

   α.  Διοικητής. 

   β.  Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού και Διοικητικής Υπηρεσίας.

   γ.  Διεύθυνση Ελέγχου – Πρόβλεψης Αποθεμάτων.

   δ.  Διεύθυνση Προμηθειών. 

   ε.  Διεύθυνση Παραλαβών – Διαμετακόμισης Υλικών.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Στόλος μας