ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ)

Σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου

Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Αντιναύαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ Διοικητής ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ Διοικητής ΣΝΔ
Υποναύαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κολοκούρης ΠΝ Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Υποναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ Υπαρχηγός ΑΣ
Υποναύαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ
Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ Διοικητής ΔΦΓ
Υποναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (Μ) Αθανάσιος Σάμπος ΠΝ Υποδιοικητής ΣΕΘΑ
Υποναύαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Παπαγεωργίου ΠΝ Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Ρυζιώτης ΠΝ Γενικός Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ

Φωτογραφίες

Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (Α.N.Σ.) ανάλογα με τη σύνθεση του διακρίνεται σε Συμβούλιο Ολομέλειας, Βασικής Συνθέσεως και Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας).

Το Συμβούλιο Ολομέλειας αποτελείται από:

α. Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο.
β. Όλους τους ευρισκόμενους στη χώρα μόνιμους εν ενεργεία Αντιναυάρχους και Υποναυάρχους, που κατέχουν οργανικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού και Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως μέλη.

Το Συμβούλιο Βασικής Συνθέσεως αποτελείται από:

α. Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο,
β. Τον Αρχηγό Στόλου.
γ. Τρεις μάχιμους Υποναυάρχους μόνιμους εν ενεργεία, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού και Γ.Ε.Θ.Α. που ορίζονται από τον Α/Γ.Ε.Ν.. Εφόσον υφίσταται Αντιναύαρχος Υπαρχηγός Γ.Ε.Ε.Θ.Α. αυτός μετέχει αντί ενός μάχιμου Υποναυάρχου, και
δ. Έναν Αντιναύαρχο Μηχανικό, ως μέλη.

Το Συμβούλιο Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας) αποτελείται από τους:

α. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο.
β. Αρχηγό Στόλού.
γ. Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
δ. Αντιναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικού ή Υγειονομικού, εφόσον υφίστανται θέματα της αρμοδιότητάς τους, ως μέλη.

Τα Ανώτατα Ναυτικά Συμβούλια Ολομέλειας και βασικής Συνθέσεως βρίσκονται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα 2/3 τουλάχιστον των μελών, το δε περιορισμένης συνθέσεως, εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος και δύο ή τρία κατά περίπτωση μέλη του.

Κοινές αρμοδιότητες Ανώτατων Συμβουλίων

Τα Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων επιλαμβάνονται οποιουδήποτε θέματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα λαμβάνουν αποφάσεις ή γνωμοδοτούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα παρακάτω:

α. Οργάνωση και διάρθρωση του Κλάδου τους, σύμφωνα με την κατανομή προσωπικού και υλικού, και με βάση τις αρχές του εν ισχύει νόμου.
β. Δόγμα Επιχειρήσεων των Δυνάμεων του Κλάδου τους και παροχή γενικών κατευθύνσεων για πολεμικά σχέδια, σχέδια διάταξης μάχης, εκπαίδευσης, επιστράτευσης, υποστήριξης και ασφάλειας.
γ. Πειθαρχία και Εσωτερική Διοίκηση.
δ. Προγράμματα εξοπλισμών, επάνδρωσης κατασκευών και ευκολιών υποστήριξης με βάση την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και σκοπιμότητα τους.
ε. Συντασσόμενα σχέδια Προϋπολογισμού και Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων του οικείου Κλάδου, πριν από τη διαμόρφωση τους στο Επιτελείο Υ.Ε.Θ.Α. και την έγκριση τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εξέταση στο Συμβούλιο Άμυνας.
στ. Κατανομή των πιστώσεων που διατέθηκαν τελικά στον οικείο Κλάδο.
ζ. Τοποθετήσεις, προαγωγές, αποστρατείες και παραπόνα αξιωματικών για δυσμενή κρίση, όπως ο ειδικός νόμος ορίζει.
η. Ανάκληση στην ενέργεια μόνιμων εξ εφεδρείας αξιωματικών και απόλυση τους.
θ. Προτάσεις απονομής ηθικών αμοιβών.
ι. Σχέδια νόμων, κανονιστικά διατάγματα και κανονισμούς που αφορούν τον Κλάδο τους.

Ο Στόλος μας