ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υπηρεσία Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου

Ο Θυρεός της Υπηρεσίας απεικονίζει στο άνω μέρος τα σύμβολα των Ναυπηγοεπισκευαστικών Υπηρεσιών που είναι η προπέλα (σύμβολο των Μηχανικών) το τρίγωνο με διαβήτη (σύμβολο των Τεχνικών Ειδικοτήτων) και η άγκυρα. Στο κάτω μέρος του Θυρεού απεικονίζεται η νήσος Λέρος και μια πυξίδα.

Ιστορικό

Οι Ναυτικές Εγκαταστάσεις της νήσου Λέρου κατασκευάσθηκαν στη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής και συγκεκριμένα από το 1926 μέχρι το 1939. Η περιοχή του Αγ. Γεωργίου επελέγη για τη δημιουργία Ναυτικής Βάσης που θα περιλάμβανε εγκαταστάσεις για τη συντήρηση και την επισκευή πλοίων επιφανείας και Υ/Β, αποθήκες ανταλλακτικών, τροφίμων, πυριτιδαποθήκες, δεξαμενές καυσίμων και ενδιαιτήσεις πληρωμάτων των πλοίων. 

Μετά την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου όλες οι παλαιές Ιταλικές Ναυτικές εγκαταστάσεις του νησιού παραδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών), ως μέρος των πολεμικών αποζημιώσεων και τον Ιανουάριο του 1953 παραδόθηκαν στο Π.Ν. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε Ναυτικός Σταθμός ο οποίος με την εποπτεία του Λιμενικού Σώματος διατηρήθηκε μέχρι το 1957 οπότε καταργήθηκε και δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστές υπηρεσίες, η Ναυτική Εποπτεία Λέρου (ΝΕΛ) σαν επιχειρησιακός φορέας και η Υπηρεσία Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου (ΥΝΤΕΛ) στις εγκαταστάσεις του Αγ. Γεωργίου, σαν εφοδιαστικός φορέας υπαγόμενες μέσω ΝΔΑ και ΝΣ στο ΓΕΝ και ΔΔΜΝ αντίστοιχα με Διοικητές Αξιωματικούς Λ.Σ.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποστολή

Από το 1983 έως και σήμερα η ΥΝΤΕΛ αποτελεί τον πλέον προκεχωρημένo τεχνικό – επισκευαστικό φορέα του ΠΝ. Σε περίοδο πολέμου, η ΥΝΤΕΛ μεταπίπτει σε Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Λέρου (ΠΝΒ.Λ.). Η αποστολή της ΥΝΤΕΛ είναι, να παρέχει στα Π. Πλοία λιμενικές ευκολίες, τεχνική υποστήριξη και εφοδιασμό σε υλικά, με σκοπό, τη συμβολή στην υποστήριξη της Διοικητικής Μέριμνας (Δ.Μ.) των Μονάδων του ΠΝ.

Από την ανωτέρω αποστολή, απορρέουν τα κάτωθι επιμέρους έργα:

   α. Η ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και γενικότερα της περιοχής ευθύνης της.

   β. Η εξασφάλιση της άμυνας στην περιοχή ευθύνης της.

   γ. Η άσκηση εποπτείας, η συντήρηση και η άρτια λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

   δ. Η ετοιμότητα των διατιθεμένων πλωτών και χερσαίων μέσων.

Διαβάστε Περισσότερα

Οργάνωση

Η ΥΝΤΕΛ είναι υποταγμένη Υπηρεσία της ΔΔΜΝ με σχέση Διοικητικής Διοίκησης και Επιχειρησιακού Ελέγχου ασκούμενης από τον Α/ΓΕΝ.

Η γενική διοικητική διάρθρωση της ΥΝΤΕΛ έχει την ακόλουθη δομή:

   α. Διοικητής

   β. Υποδιοικητής

   γ. Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού

   δ. Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού

   ε. Τμήμα Υποστήριξης

   στ. Τμήμα Απογραφών και Κτηματικής Περιουσίας

   ζ. Γραμματεία Επιτελείου 

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Στόλος μας