ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)

Γενικά

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), είναι το επιτελικό όργανο, το οποίο βοηθάει τον Αρχηγό του ΓΕΝ στην άσκηση των καθηκόντων του, σε καιρό ειρήνης και πολέμου, και, μέσω αυτού, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) στην άσκηση Διοίκησης και Ελέγχου πάνω στο προσωπικό, το υλικό και τα μέσα του Πολεμικού Ναυτικού.

Το ΓΕΝ είναι επίσης, ένα από τα κύρια επιτελικά όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) – και μάλιστα το κατ’ εξοχήν αρμόδιο για τη Ναυτική Ισχύ – με τα οποία συντελείται η διαμόρφωση και ενάσκηση της Εθνικής Στρατηγικής, ο προγραμματισμός ανάπτυξης των δυνάμεων, η διάθεση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, η οργάνωση και εκπόνηση των πολεμικών σχεδίων, η εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η αμυντική παραγωγή. Η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και η εφαρμογή των προγραμμάτων ανάπτυξης των Ε.Δ. εισάγονται στο ΣΑΓΕ, για την υποβολή γνωματεύσεων προς τον ΥΕΘΑ και την τελική έγκρισή τους.

Διάρθρωση του Επιτελείου

Το ΓΕΝ του οποίου προΐσταται ο Α/ΓΕΝ, συγκροτείται γενικά από:

   α. Τον Υπαρχηγό του ΓΕΝ, ο οποίος διοικεί το Επιτελείο ΓΕΝ και ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτού και των υπαγομένων στον ίδιο οργανικών μονάδων.

   β. Τον Αρχιεπιστολέα, ο οποίος προΐσταται των Κλάδων του Επιτελείου ΓΕΝ και των ανεξάρτητων Διευθύνσεων του ΓΕΝ που υπάγονται σε αυτόν. Ο Αρχιεπιστολέας συντονίζει και ελέγχει τα έργα των ανωτέρω, παρέχοντας κατευθύνσεις στο πλαίσιο των οδηγιών του Αρχηγού και του Υπαρχηγού ΓΕΝ.

   γ. Tον υπαγόμενο απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΝ Γενικό Επιθεωρητή ΠΝ και από αυτοτελείς Διευθύνσεις και Γραφεία που επίσης υπάγονται απευθείας στον ίδιο.

   δ. Αυτοτελείς Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απευθείας στον Y/ΓΕΝ.

Ο Στόλος μας