ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Καριέρα Επαγγελματία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ (ΕΠ.ΟΠ)

1. Αν είσαι νέος ή νέα (18 έως 28 ετών) κι έχεις απαιτήσεις απ’ την ζωή σου, αν ζητάς μια σίγουρη σταδιοδρομία που να σου παρέχει εξέλιξη, οικονομική άνεση, εξασφάλιση, εξειδίκευση στην τεχνολογία και συναρπαστικές εμπειρίες, τότε μπορείς να καταταγείς ως Επαγγελματίας Οπλίτης.

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών (όταν προκηρύσσεται διαγωνισμός) έχουν Έλληνες πολίτες (άνδρες – γυναίκες), που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 5, ανεξάρτητα αν έχουν εκπληρώσει ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

3. Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δικαιολογητικά πρώην Υπαξιωματικοί που ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μόνιμοι ή Εθελοντές ή Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ), παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική – κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

4. Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:

α. Οι υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ. πρέπει:

   (1) Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

   (2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις

   (3) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

   (4) Να έχουν κατά περίπτωση τις γραμματικές γνώσεις που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» κατά ειδικότητα. (Έναν τουλάχιστον από τους απαιτούμενους τίτλους του Παραρτήματος «Α», για κάθε ειδικότητα, ενώ θα προσμετράται μόνο ο ανωτέρου επιπέδου τίτλος που κατατίθεται και που προβλέπεται στο υπόψη παράρτημα).

   (5) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) οι άνδρες και ένα μέτρο και πενήντα πέντε εκατοστά (1,55 μ.) οι γυναίκες.

   (6) Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.

   (7) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

   (8) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.

   (9) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

  (10) Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή ή Διευθυντή τους.

β. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4α(2), πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της κατάταξής τους, τα δε κωλύματα συμμετοχής πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο της κατάταξής τους.

5. Υποχρέωση Παραμονής στο ΠΝ
    α. Όλοι οι Επαγγελματίες Οπλίτες, υποχρεούνται να παραμείνουν στις τάξεις του Π.Ν. επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία που θα καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ. εκτός εάν γίνει αποδεκτή αίτηση παραίτησής τους, την οποία έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μετά την συμπλήρωση τριετούς (3) πραγματικής υπηρεσίας ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς (4) δε, όσοι δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, κατά τον χρόνο που κλήθηκαν για κατάταξη ως ΕΠ.ΟΠ.

    β.Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι επιθυμούν μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και κριθούν κατάλληλοι από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων. Η αίτηση υποβάλλεται στις μονάδες που υπηρετούν ένα μήνα πριν τη συμπλήρωση της επταετίας.

6. Βαθμοί – Εξέλιξη.
    α. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται ως Ναύτες ΕΠ.ΟΠ. και προάγονται στο βαθμό του Διόπου μετά τη συμπλήρωση:
        (1) Ενός (1) έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών.
        (2) Δύο (2) ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

    β. Εξελίσσονται μέχρι και τον βαθμό του Αρχικελευστή, ενώ στον βαθμό του Ανθυπασπιστή προάγονται μόνο επ’ ανδραγαθία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

7. Παροχές – Διευκολύνσεις

    α. Αποδοχές. Οι ΕΠ.ΟΠ. από την ημερομηνία της κατάταξής τους εξομοιώνονται μισθολογικά με τους Κελευστές μη παραγωγικών σχολών, υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και εξελίσσονται μισθολογικά, εφόσον μονιμοποιηθούν, μέχρι τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του Αντιπλοιάρχου και Πλωτάρχη.

    β. Ασφάλιση. Ασφαλίζονται στον Κλάδο σύνταξης του Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, των Ειδικών του Λογαριασμών και υπόκεινται στις εισφορές που προβλέπονται.

    γ. Αποζημίωση. Όταν απολύονται από το Π.Ν. μετά τη συμπλήρωση της 7ετίας, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση ίση με το διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνουν κατά την απόλυσή τους.

    δ. Υγειονομική Περίθαλψη. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες και οι οικογένειές τους δικαιούνται την ίδια νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τους Μονίμους Υπαξιωματικούς.

    ε. Πρόσθετα : Μετά τη μονιμοποίησή τους είναι δυνατόν να τους απονέμεται και δεύτερη επιχειρησιακή ειδικότητα – εξειδίκευση, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, η δε απονομή αυτής πραγματοποιείται ύστερα από συγκεκριμένη εκπαίδευση. Μετά τη συμπλήρωση 10 έως 15 ετών υπηρεσίας, είναι δυνατόν να ανατίθενται στους Επαγγελματίες Οπλίτες καθήκοντα διοικητικής φύσης και να τοποθετούνται σε θέσεις υποστήριξης μάχης και διοικητικής μέριμνας.

8. Διάφορα.

Οι κατατασσόμενοι θα ακολουθήσουν βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση ειδικότητας, μετά το πέρας των οποίων θα τοποθετηθούν σε Πολεμικά Πλοία και Μονάδες – Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και χρησιμοποιούν υλικά και μέσα υψηλής τεχνολογίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

Πίνακας Ειδικοτήτων – Γραμματικών γνώσεων ΕΠ.ΟΠ. (Φ.400/11/08 Σ.15246 – ΦΕΚ 1194Β/08)

(Από τον παραπάνω πίνακα το Πολεμικό Ναυτικό επιλέγει κάθε φορά τις ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στην εκάστοτε εγκύκλειο, ανάλογα με τις ανάγκες του) 

Ο Στόλος μας