ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Γενική Επιθεώρηση ΠΝ

Γενικά

Η ΓΕΠΝ είναι το θεσμοθετημένο όργανο έλεγχου του ΠΝ και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Γ.Ε.Ν. 

Διεξάγει Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Επιθεωρήσεις, Επανεπιθεωρήσεις, Ειδικές Επιθεωρήσεις, ελέγχους και Επιχειρησιακές Αξιολογήσεις, σύμφωνα με κατευθύνσεις του Αρχηγού Γ.Ε.Ν.

Εφαρμόζει την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ, ασκώντας τον έλεγχο και το συντονισμό για την εφαρμογή του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ), σε όλες τις δομές του ΠΝ.

Καθορίζει τις αρχές και διαδικασίες και επιλέγει μεθόδους εκτέλεσης:

   α. Των Γενικών Επιθεωρήσεων, Επανεπιθεωρήσεων, των Ειδικών Επιθεωρήσεων (Επιθεωρήσεων Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους, Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας και Επιθεωρήσεων επί ειδικών αντικειμένων Γενικής Επιθεώρησης).

   β. Των Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων Μεγάλων Διοικήσεων, Ναυτικών Διοικήσεων, Ναυτικών Συγκροτημάτων και Ναυτικών Υπηρεσιών.

   γ. Των Εκτάκτων Επιθεωρήσεων, ελέγχων, Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων Π. Πλοίων, κατόπιν εντολής Αρχηγού Γ.Ε.Ν. Ειδικότερα, για τις Επιχειρησιακές Αξιολογήσεις σε Π. Πλοία, το έργο της ΓΕΠΝ συνεπικουρείται από κλιμάκια του Αρχηγείου Στόλου.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποστολή

Η Αποστολή της Γενικής Επιθεώρησης Πολεμικού Ναυτικού είναι:

   α. Να διεξάγει Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Επιθεωρήσεις, Επανεπιθεωρήσεις καθώς και Ειδικές Επιθεωρήσεις, για το σύνολο των Μεγάλων Διοικήσεων, Διοικήσεων Ομάδων Π. Πλοίων και Ιπταμένων Μέσων, Ναυτικών Συγκροτημάτων, Ναυτικών Διοικήσεων, Μοιρών Π. Πλοίων και Ιπταμένων Μέσων, Μονάδων (Π. Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες), καθώς και των εποπτευομένων από ΓΕΝ οργανισμών και ΝΠΔΔ του ΠΝ, για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της γενικής κατάστασης αυτών, ως προς την επιχειρησιακή ετοιμότητα/διαθεσιμότητα, την οργάνωση, το επίπεδο εκπαιδεύσεως, το ηθικό, τη συντήρηση του υλικού και των εγκαταστάσεων, την τεχνική υποστήριξη, τη διοικητική μέριμνα, την ασφάλεια, τον εφοδιασμό, την ενεργειακή κατάσταση των υποδομών και εγκαταστάσεων,  τα θέματα προστασίας περιβάλλοντος και διασφάλισης ποιότητας καθώς και τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

   β. Να αξιολογεί Μεγάλες Διοικήσεις, Ναυτικές Διοικήσεις, Ναυτικά Συγκροτήματα και Ναυτικές Υπηρεσίες, για την αποτίμηση της δυνατότητας και ικανότητας αυτών να εκπληρώσουν την προβλεπόμενη αποστολή τους (Επιχειρησιακή Αξιολόγηση), όπως απορρέει από τα ισχύοντα κατά περίπτωση θεσμικά κείμενα, σχέδια, διαταγές ή οδηγίες.

   γ. Να εκτελεί, κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΝ και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην εκάστοτε εν ισχύι ΠαΔ/ΓΕΝ «Περί Επιχειρησιακής Αξιολόγησης στο ΠΝ», Έκτακτες Επιχειρησιακές Αξιολογήσεις, Επιθεωρήσεις και ελέγχους σε Π.Π. (κύριες και βοηθητικές μονάδες).

Διαβάστε Περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού

Ο Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ) προΐσταται της Γενικής Επιθεώρησης του Πολεμικού Ναυτικού.

   α. Έχει αρμοδιότητες για όλα τα θέματα των Γενικών Επιθεωρήσεων, Επανεπιθεωρήσεων, των Ειδικών Επιθεωρήσεων (Επιθεωρήσεων Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους, Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, Ελέγχων Προστασίας Περιβάλλοντος, Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας και Επιθεωρήσεων επί ειδικών αντικειμένων Γενικής Επιθεώρησης), ελέγχων και Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων, που του ανατίθενται από τον Αρχηγό ΓΕΝ.

   β. Εισηγείται στον Αρχηγό ΓΕΝ το πρόγραμμα των Τακτικών Επιθεωρήσεων, Επανεπιθεωρήσεων, Ειδικών Επιθεωρήσεων και Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων και προτείνει τη διεξαγωγή Εκτάκτων Επιθεωρήσεων, Επανεπιθεωρήσεων και Αξιολογήσεων.

   γ. Ενημερώνει τον Αρχηγό ΓΕΝ για τα αποτελέσματα των εκάστοτε Επιθεωρήσεων και Αξιολογήσεων και εισηγείται τη λήψη διορθωτικών ή/και προληπτικών μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης (έκδοση αναλυτικής Έκθεσης). Επιπλέον, ενημερώνει, κατά περίπτωση, τον Αρχηγό ΓΕΝ επί των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και της διαβίωσης του προσωπικού, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και την ευεξία του προσωπικού του ΠΝ.

   δ. Συμμετέχει ως μέλος στη Διευθύνουσα Επιτροπή Στρατηγικής Σχεδίασης και Στοχοθεσίας (ΔΕΣΣΣ) του ΓΕΝ.

   ε. Έχει δικαιοδοσία Διοικητή Μεγάλης Διοίκησης για το προσωπικό της ΓΕΠΝ.

   στ. Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και στο πλαίσιο βέλτιστης αξιοποίησης του υπηρετούντος προσωπικού της ΓΕΠΝ, κατανέμει περαιτέρω τους επιτελείς και το προσωπικό, που τοποθετείται στη ΓΕΠΝ ενώ είναι δυνατόν, κατά περίπτωση, να ανατίθενται σε Αξιωματικούς του επιτελείου και διττά καθήκοντα.

Συντονιστής Επιθεωρήσεων

Ενεργεί με βάση τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις, που του παρέχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή ΠΝ. Έχει αρμοδιότητες για τα θέματα συντονισμού των Γενικών Επιθεωρήσεων, Επανεπιθεωρήσεων, Ειδικών Επιθεωρήσεων και Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων.

Στον Συντονιστή Επιθεωρήσεων υπάγονται:
   α. Ο Επιχειρησιακός Επιθεωρητής.
   β. Ο Τεχνικός Επιθεωρητής.
   γ. Ο Επιθεωρητής Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους.
   δ. Ο Επιθεωρητής Υγείας και Ασφάλειας.

Εισηγείται στο Γενικό Επιθεωρητή ΠΝ, το πρόγραμμα των Τακτικών Επιθεωρήσεων, Επανεπιθεωρήσεων, Ειδικών Επιθεωρήσεων και Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων. 

Συντονίζει την εκτέλεση των Επιθεωρήσεων/Αξιολογήσεων, την άρτια σύνταξη των Εκθέσεων, καθώς και την ανάληψη ενεργειών παρακολούθησης και άρσης των παρατηρήσεων, που προκύπτουν από τις Επιθεωρήσεις/Αξιολογήσεις.

Επιθεωρητές ΓΕΠΝ

Ο κάθε Επιθεωρητής:

– Προΐσταται της αντίστοιχης Επιθεώρησης και ευθύνεται απέναντι στο Συντονιστή Επιθεωρήσεων για θέματα αρμοδιότητάς του.

– Ενεργεί με βάση τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις, που του παρέχονται από το Συντονιστή Επιθεωρήσεων, τις αρμοδιότητες και ευθύνες, που απορρέουν από το αντικείμενό του, κατευθύνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας το υφιστάμενο προσωπικό του. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, δύναται να εκδώσει διαταγές, για την περαιτέρω ανάλυση των προβλεπόμενων από τον παρόντα Κανονισμό αρμοδιοτήτων των υφισταμένων του.

Ο Στόλος μας