ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κεντρικός Σταθμός Αυτοκινήτων Ναυτικού

Ο θυρεός του ΚΣΑΝ απεικονίζει την άγκυρα , σύμβολο του ΠΝ με δύο δάφνες στην αριστερή και δεξιά πλευρά αυτής. Επί της άγκυρας βρίσκεται μία μέλισσα , σύμβολο της ομαδικής προσπάθειας, της μεθοδικότητας, της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.

Ιστορικό

Ο Κεντρικός Σταθμός Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) είναι υποτεταγμένη Υπηρεσία της ΔΔΜΝ με σχέση Διοικητικής Διοίκησης και Επιχειρησιακού Ελέγχου ασκούμενη από τον Α/ΓΕΝ.  Ιδρύθηκε το 1944, ως Υπηρεσία Αυτοκινήτων Βασιλικού Ναυτικού (ΥΑΒΝ) και εγκαταστάθηκε αρχικά στο Μεταξουργείο. Έξι μήνες μετά, μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «ΛΥΩΝ» στη Λεωφόρο Συγγρού, όπου λειτούργησε μέχρι τον Αύγουστο του 1952 ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στεγάστηκε στην περιοχή του Βοτανικού , σε έκταση δικαιοδοσίας του Ν. Οχυρού  ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ. Το 1973 μετονομάσθηκε σε ΚΣΑΝ και από τις 1 Ιουλίου 1980 άλλαξε Διοικητική υπαγωγή και υπάγεται στη ΔΔΜΝ.

Με το ΠΔ 95/2010 τροποποιήθηκαν τα όρια του Ν. Οχυρού Βοτανικού λόγω της απαλλοτρίωσης δεκαεπτά στρεμάτων για την ανέγερση του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το σύνολο των συνεργείων και των διοικητικών υπηρεσιών του σταθμού μετεγκαταστάθηκαν στο κεντρικόκτίριο τουΚΣΑΝ το 2012. 

Αποστολή

Η αποστολή του ΚΣΑΝ είναι να φυλάσσει, να διαθέτει και να διακινεί τα οχήματά του καθώς και να διεξάγει τεχνικό – ποιοτικό έλεγχο / επισκευή / συντήρηση / μικρές μετασκευές – κατασκευές / εφοδιασμό με καύσιμα – λιπαντικά των οχημάτων του και κατά περίπτωση αυτών που κατέχονται από τις λοιπές Ν. Υπηρεσίες με σκοπό τη διατήρηση της λειτουργικότητας και ετοιμότητας του τροχαίου υλικού του ΠΝ και την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών του. Επίσης αποτελεί τον κεντρικό φορέα παροχής  συγκοινωνιακών και μεταφορικών υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών του ΠΝ όσο και γενικά των ΕΔ στο πλαίσιο της διακλαδικότητας.

Οργάνωση

Ο ΚΣΑΝ στελεχώνεται από ανώτερο και κατώτερο στρατιωτικό καθώς και πολιτικό προσωπικό. Το επιτελείο μέσω του οποίου ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του αποτελείται από τρεις (3) διευθύνσεις και τέσσερα (4) αυτοτελή γραφεία. Η γενική διοικητική διάρθρωση του ΚΣΑΝ έχει την ακόλουθη δομή :

  1. Διοικητής.
  2. Υποδιοικητής.
  3. Διεύθυνση Διοίκησης.
  4. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης.
  5. Διεύθυνση Οικονομικής μέριμνας και Εφοδιασμού.
Διαβάστε Περισσότερα

Ο Στόλος μας