ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Θητεία στο ΠΝ

Προπαίδευση

Αγαπητέ Στρατεύσιμε,

Το στάδιο της προπαίδευσης είναι το αρχικό και το πιο σημαντικό στάδιο της εκπαίδευσής σου, που έχει έναν κύριο σκοπό, την εισαγωγή στη στρατιωτική ζωή χωρίς πολλές δυσκολίες, την ανάπτυξη στρατιωτικού πνεύματος και την προετοιμασία για την παραπέρα θητεία σου στο Πολεμικό Ναυτικό.

Από την ημέρα που παρουσιάζεσαι στο Κέντρο Κατάταξης του Πολεμικού Ναυτικού και εγγράφεσαι στο μητρώα, αποκτάς την ιδιότητα του Ναύτη του Π.Ν. Αυτό σημαίνει ότι από την εγγραφή σου και πριν ακόμα ορκιστείς, γίνεσαι στρατιώτης και υπάγεσαι στους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στο Πολεμικό Ναυτικό. Πρέπει να ξέρεις, όμως, ότι στη διάρκεια της προπαίδευσης, όπως και σε όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η θητεία σου, δεν χάνεις τα αστικά πολιτικά σου δικαιώματα, ενώ ισχύουν και για σένα οι εγγυήσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας, έτσι όπως καθορίζονται και κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της χώρας μας.

Διαβάστε Περισσότερα

 

Ιματισμός

Ο προπαιδευόμενος ναύτης κατά την πρώτη μέρα της κατάταξής του πάει μεταξύ άλλων και στην αποθήκη ιματισμού, όπου και παραλαμβάνει όλα σχεδόν (εκτός από ελάχιστα που δίνονται αργότερα) τα ατομικά είδη που χορηγεί η υπηρεσία και που θα του χρειαστούν κατά την διάρκεια της θητείας του. Βγαίνοντας έξω από την αποθήκη, γίνεται έλεγχος ιματισμού κατά ομάδες κατάταξης, ώστε ότι λείπει συμπληρώνεται επί τόπου και ότι είναι μεγάλο ή μικρό διορθώνεται ή αλλάζεται κατά τη διάρκεια της προπαίδευσης.

Ορισμένα ρούχα ακατάλληλα σε μέγεθος αλλάζονται και στην υπηρεσία που πάει ο ναύτης μετά την ορκωμοσία του, για να μην δημιουργείται συμφόρηση στα σχετικά συνεργεία κατά την προπαίδευση. Καλό είναι όμως ο καθένας να βρίσκει ιματισμό στο κατάλληλο μέγεθος το δυνατόν συντομότερο.
Ο ναύτης οφείλει πάντα να φοράει με οποιαδήποτε στολή και τη μεταλλική ταυτότητα που παίρνει από το κέντρο κατάταξης την ημέρα που παρουσιάζεται.

 

Ειδικότητες

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.400/10/08/Σ.15245 καθορίζονται οι Ειδικότητες των Στρατευμένων Θητείας του Πολεμικού Ναυτικού. Στην κάθε ειδικότητα υπάρχει και μια σύντμηση για πρακτικούς λόγους.

 

ΟΔΗΓ     Οδηγός Τροχοφόρων Οχημάτων
ΔΙΟΙΚ      Διοικητικός Υποστήριξης
ΕΣΧ        Εσχαρεύς
ΜΟΥΣ     Μουσικός
ΔΙΑΧ       Διαχειριστής
ΑΡΜ       Αρμενιστής
ΕΕ         Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών
Τ/ΟΠΛ  Τεχνικός Όπλων
ΗΛ            Ηλεκτρολόγος
Τ/ΜΗΧ      Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων
Τ/ΗΝ Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ΗΝ/ΗΥ Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων
Τ/ΣΥΝ Τεχνικός Συνεργείων
Τ/ΔΟΜ Τεχνίτης Δομικών Έργων
ΥΙ Ιατρός
ΥΟΔ Οδοντίατρος
Β/ΝΟΣ Βοηθός Νοσηλευτικής

 

 

Άδειες Στρατευσίμων

Αδειες
Στους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, χορηγούνται άδειες απουσίας σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα παρακάτω.

Κανονική Άδεια
1. Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας τριών (3) ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες συνολικά. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Η κανονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα. Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται και κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων, κανονική άδεια μέχρι τέσσερις (4) ημέρες, εφάπαξ ή σε δύο (2) τμήματα των δύο (2) ημερών. Η συνδρομή ή όχι εξαιρετικής περίπτωσης κρίνεται από το Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας στην οποία αυτοί υπηρετούν.
3. Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο δίμηνο από την απόλυση.

Διαβάστε Περισσότερα

 

Στρατιωτική ζωή

Ο σεβασμός των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και η τήρηση των Διεθνών συνθηκών, που έχουν υπογραφεί από τη χώρα μας καθόριζαν και καθορίζουν πάντα την πολιτική μας, που μέσα στα πλαίσια της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας, στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας και την ανάπτυξη φιλικών δεσμών με όλες τις χώρες του κόσμου. Για πρώτη φορά ένας νόμος του 1878 θέσπισε την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση και κατάταξη και έδωσε στο στρατό μας τη δημοκρατική του βάση και την αρχή της ισότητας. Η στρατιωτική υποχρέωση δηλαδή, πέρα από την εκτέλεση του υψηλότερου καθήκοντος κάθε Έλληνα να προασπίσει την ελευθερία της χώρας, είναι έμπρακτη απόδειξη της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισότητας όλων των Ελλήνων.
Οι θεμελιώδεις αρχές οι οποίες διέπουν τη στρατιωτική ζωή είναι η ιεραρχία και η πειθαρχία. Οι έννοιες αυτές δεν είναι βέβαια άγνωστες στον πολιτικό βίο. Απλά στο στρατό, λόγω της ιδιομορφίας του, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και αυστηρά καθορισμένο περιεχόμενο. Πρώτα απ’ όλα η ιεραρχία, που ορίζει τη σχέση ανωτέρου προς κατώτερο, εκφράζεται με την κλίμακα των βαθμών, οι οποίοι καθιερώνουν την ικανότητα για άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων.

Διαβάστε Περισσότερα

 

Αθλητισμός

Μία από τις βασικές επιδιώξεις του ΓΕΝ στον αθλητισμό είναι η καθολική άσκηση του προσωπικού και η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας.

Το ΠΝ έχει αναπτύξει την παρακάτω αθλητική δραστηριότητα:

1)Συμμετέχει στους αγώνες των πρωταθλημάτων που διοργανώνονται από το ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ, μεταξύ των ομάδων των κλάδων των ΕΔ και ΣΑ, των ομάδων των ΑΣΕΙ και των ομάδων των σχολών Υπαξιωματικών των ΕΔ.

2)Διοργανώνει το ετήσιο Παναυτικό πρωτάθλημα στα αγωνίσματα ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, κολύμβησης και ανωμάλου δρόμου, μεταξύ των μεγάλων διοικήσεων του ΠΝ. Οι συγκροτήσεις των ομάδων γίνονται μετά από αγώνες μεταξύ των υπηρεσιών.

3)Λαμβάνει μέρος σε αγώνες με πολιτικούς αθλητικούς φορείς κατόπιν προσκλήσεως από συλλόγους – ομίλους, όπως:

        -Κωπηλατικούς αγώνες και στο Εθνικό κωπηλατικό πρωτάθλημα με την κωπηλατική ομάδα της Αθλητικής Ένωσης ΠΝ και της ΣΝΔ.
        -Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς αγώνες “Ράλλυ Αιγαίου” με την Ιστιοπλοϊκή ομάδα της ΣΝΔ.

Επιπρόσθετα για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των τοπικών, πολιτικών, αθλητικών, φορέων, ιδιαίτερα στον ναυταθλητισμό, διοργανώνονται μέσω της ΣΝΔ οι ετήσιοι ιστιοπλοϊκοί – κωπηλατικοί διασυλλογικοί αγώνες με την επωνυμία “Παστρικάκεια” καθώς επίσης και τουρνουά αγώνων καλαθόσφαιρας με αθλητικούς συλλόγους.
Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα των μονάδων του ΠΝ, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, όπως βεβαρημένα επιχειρησιακά προγράμματα, στενότητα προσωπικού κ.τ.λ. το ΠΝ λαμβάνει μέριμνα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή του προσωπικού στις εν γένει αθλητικές δραστηριότητες.

 

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις

Όλοι οι στρατευμένοι αφού ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση, τοποθετούνται υποχρεωτικά και τουλάχιστον για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων μηνών σε Π.Πλοία, Ναύσταθμους ή Ν. Υπηρεσίες, εκτός νομού Αττικής (Μονάδα πρώτης τοποθέτησης).
Όσοι συμπληρώσουν υπηρεσία δύο (2) μηνών στην εν λόγω Μονάδα, μπορούν να υποβάλλουν σ’ αυτήν, εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη του τρίτου μήνα, υπεύθυνη δήλωση για τις περιοχές προτίμησης σε περίπτωση μετάθεσης, ως το συνημμένο Υπόδειγμα Α’, όπου έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν δύο (2) επιλογές.
Η προώθηση των δηλώσεων στη ΔΝΕ γίνεται ιεραρχικά, εντός 10ημέρου από την υποβολή τους, η οποία τις εξετάζει και τις εγκρίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
1) Την εντοπιότητα του στρατευμένου.
2) Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Διαβάστε Περισσότερα

 

Μειωμένη Στρατεύσιμη Στρατιωτική Υποχρέωση Οπλιτών

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

     1. Άρθρα 2, 6, 7, 8, και 58 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 302 Α), όπως ισχύει.

     2. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 αποφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34 Β), όπως ισχύει.
     3. Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10-1-2006 απόφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ 61 Β), όπως ισχύει.

Διαβάστε Περισσότερα

 

Σύσταση Γραφείου Στήριξης Οπλιτών

    Στο πλαίσιο μέριμνας προσωπικού Στρατευμένης Θητείας, σας γνωρίζεται η σύσταση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης Οπλιτών. Σκοπός της λειτουργίας του εν λόγω γραφείου θα είναι η στήριξη των οπλιτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους με:

           α. Καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών – εγγράφων ή μέσω e-mail παραπόνων / καταγγελιών οπλιτών.

           β. Παροχή συναισθηματικής / ψυχολογικής στήριξης.

      Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου είναι τα ακόλουθα:

          α. Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας : 2106557856

          β. Γραμμή FAX: 2106551249

          γ. E-mail: [email protected]

      Η λειτουργία του Γραφείου Στήριξης Οπλιτών δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών παραπόνων και το χειρισμό τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.

 

Ο Στόλος μας