ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Σχολή Φρεγατών

 Η Σχολή Φ/Γ ιδρύθηκε το 1984 (ως σχολή Φ/Γ – Α/Τ) και βρίσκεται στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος.

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει στα πληρώματα των πλοίων της Διοικήσεως Φρεγατών την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με σκοπό να εξασφαλίζεται η στελέχωση των πλοίων της Διοικήσεως με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση του επιχειρησιακού επιπέδου των μονάδων σε υψηλά επίπεδα και η βέλτιστη αξιοποίηση των σύγχρονων συστημάτων / συσκευών με τα οποία είναι εφοδιασμένα τα πλοία. Τα τελευταία δύο χρόνια η Σχολή εκπαιδεύει και προσωπικό άλλων Διοικήσεων του Αρχηγείου Στόλου στα πλαίσια επίτευξης ενιαίου επιπέδου εκπαίδευσης στα κοινά συστήματα / συσκευές μεταξύ των διαφόρων τύπων πλοίων.

Πέρα των ανωτέρω, η Σχολή συνδράμει στο έργο της Διοικήσεως Φρεγατών με :

  • την εκτέλεση Ελέγχων Καταστάσεως και Οργανώσεως Πλοίων (Ε.Κ.Ο.Π.) και Ελέγχων Ασφαλείας Πλου (Ε.Α.Π.) των πλοίων της Διοικήσεως
  • την εκπαίδευση των πληρωμάτων παραλαβής των νέων μονάδων
  • την εκτύπωση / αναπαραγωγή τεχνικών εγχειριδίων / μηχανολογικών σχεδίων των υπό παραλαβή μονάδων
  • την εκπόνηση σε συνεργασία με τη Διοίκηση Φρεγατών εγχειριδίων με σκοπό την τυποποίηση διαδικασιών

Επίπροσθέτως, η Σχολή Φ/Γ εκτελούσε μέχρι τον Ιούνιο του 2003 Ελέγχους Μαχητικής Ικανότητας (Ε.Μ.Ι.) των πλοίων της Διοικήσεως Φρεγατών. Το έργο αυτό ανέλαβε να συνεχίσει, για το σύνολο των πλοίων του Αρχηγείου Στόλου, το Γραφείο Ελέγχου Μαχητικής Ικανότητας το οποίο δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό στο Αρχηγείο Στόλου.
Η Σχολή Φ/Γ στην προσπάθεια που καταβάλει για διατήρηση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε υψηλά standard και για παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων που συμβαίνουν στα πλοία της Διοικήσεως Φρεγατών:

  • έχει εφοδιάσει τις τρεις αίθουσες διδασκαλίας (χωρητικότητας 34, 18 και 10 ατόμων) που διαθέτει με Η/Υ και projectors για εκτέλεση των διδασκομένων μαθημάτων με χρήση PowerPoint.
  • προμηθεύεται εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για χρήση από τους καθηγητές χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους στο ΠΝ προσομοιωτές για πρακτική εκπαίδευση
  • ελέγχει και αναθεωρεί/τροποποιεί τους Κανονισμούς/Οδηγούς Εκπαιδεύσεως των διενεργούντων σχολείων, ενώ προτείνει κάθε χρόνο και την εκτέλεση νέων σχολείων ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις
  • εκτελεί σε όσα σχολεία απαιτείται και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συντήρηση της ήδη παρεχόμενης εκπαίδευσης

Σήμερα η Σχολή εκτελεί 40 διαφορετικά σχολεία / σεμινάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης των συστημάτων / συσκευών που φέρουν τα πλοία της Διοικήσεως Φρεγατών. 

Ο Στόλος μας