ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ

 

1.       Οι παρακάτω προϋποθέσεις θεωρούνται απαραίτητες για την ένταξη των μαθητών στο σχολείο Αυτοδυτών.

α.       Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι θέλει να φοιτήσει στο σχολείο Αυτοδυτών.

β.       Βεβαιωτικό Α.Ν.Υ.Ε για την άριστη υγεία και την καταλληλότητα του υποψηφίου.

γ.       Η επιτυχής ολοκλήρωση της δοκιμασίας του θαλάμου επαναπιέσεως.

δ.       Ηλικία μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών για Αξιωματικούς – Ανθυπασπιστές και τριάντα (30) ετών για Υπαξιωματικούς και ΕΠΟΠ. Τα ηλικιακά όρια αφορούν το προσωπικό του ΠΝ. Για το προσωπικό των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, των ΣΑ και των ξένων κρατών δεν υφίσταται όριο ηλικίας, εφόσον αυτό διέλθει επιτυχώς τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες εκτός αν άλλως καθορίζεται σε αποφάσεις του Κλάδου, Σώματος και κράτους προέλευσής του.

ε.        Για το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι  τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου.

στ.      Να ολοκληρώσει επιτυχώς τις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται προ της ενάρξεως της εκπαιδεύσεως:

          (1)      Τροχάδην ενός (1) μιλίου ξηράς (1.609m) σε χρόνο μικρότερο των οκτώ (8) λεπτών, με αθλητική περιβολή.

          (2)      Είκοσι (20) τουλάχιστον συνεχόμενες κάμψεις (push ups), άνευ χρονικού περιορισμού.

          (3)      Τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχόμενες αναδιπλώσεις κοιλιακών, άνευ χρονικού περιορισμού.

          (4)      Τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχόμενες έλξεις στο μονόζυγο, άνευ χρονικού περιορισμού.

          (5)      Πέντε (5) τουλάχιστον συνεχόμενες βυθίσεις στο δίζυγο, άνευ χρονικού περιορισμού.

       (6)      Κολύμβηση επιφανείας, ανεξαρτήτως τρόπου, χωρίς πτερύγια, για απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων, σε χρόνο μικρότερο των εννέα (9) λεπτών (Εκτελείται στο κολυμβητήριο).

2.       Κατά την διεξαγωγή των ανωτέρω δοκιμασιών με α/α (2) έως (5), μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον δύο (2) λεπτών.

Ο Στόλος μας