ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

HELLENIC

NAVY

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ/ΚΤ

 

1.       Για να κριθεί κατάλληλος ένας υποψήφιος να συμμετάσχει στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Υ/ΚΤ θα πρέπει:

α.       Να είναι άρρεν Αξιωματικός, Υπαξιωματικός, Οπλίτης ή αντίστοιχης βαθμίδος στέλεχος των Ε.Δ. και Σ.Α. ανεξαρτήτου ειδικότητος και στρατολογικής καταστάσεως

β.       Να έχει γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

γ.       Να ανήκει στο κλάδο του ΠΝ ή και σε άλλους κλάδους των ΕΔ ή σωμάτων ασφαλείας, με τις κάτωθι επισημάνσεις:

   (1)      Μόνιμοι Αξιωματικοί ΠΝ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος, την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

    (2)      Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Προσωπικό απ’ Ευθείας Κατάταξης του ΠΝ, ανεξαρτήτως ειδικότητας και εξειδικεύσεων, των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος, την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

     (3)      Προσωπικό Στρατευμένης Θητείας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, το οποίο διαθέτει απολυτήριο λυκείου και έχει λευκό ποινικό μητρώο.

     (4)      Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α), εφόσον ληφθεί απόφαση για συμμετοχή τους στην εκπαίδευση απόκτησης πτυχίου Υ/ΚΤ, όπως καθορίζεται κάθε φορά στην αντίστοιχη προκήρυξη/εγκύκλιο διαταγή.

     (5)      Στρατιωτικό προσωπικό άλλων κλάδων των ΕΔ ή Ξένων Κρατών ή προσωπικό των ΣΑ, με περιορισμό στο όριο ηλικίας, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του κλάδου ή κράτους τους.

δ.       Να υπογράψει (μετά την παρουσίασή του στη ΣΥΚ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Σχολείο ΥΚ/τ, έχοντας γνώση της ιδιαίτερης φύσεως δυσκολίας και επικινδυνότητος της εκπαιδεύσεως στην οποία θα υποβληθεί.

ε.        Να ολοκληρώσει επιτυχώς την δοκιμασία θαλάμου επαναπιέσεως.

στ.      Να κριθεί κατάλληλος από την Α.Ν.Υ.Ε για φοίτηση στο Σχολείο Υ/ΚΤ.

ζ.        Να ολοκληρώσει επιτυχώς τις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται προ της ενάρξεως της Φάσεως Εντάξεως:

          (1)      Τροχάδην ενός (1) μιλίου ξηράς (1.609m) σε χρόνο μικρότερο των επτάμιση (7½) λεπτών, με στολή επιχειρήσεων ή φόρμα παραλλαγής και άρβυλα.

          (2)      Τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχόμενες κάμψεις (push ups), άνευ χρονικού περιορισμού.

          (3)      Τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχόμενες αναδιπλώσεις κοιλιακών, άνευ χρονικού περιορισμού.

          (4)      Οκτώ (8) τουλάχιστον συνεχόμενες έλξεις στο μονόζυγο, άνευ χρονικού περιορισμού.

          (5)      Οκτώ (8) τουλάχιστον συνεχόμενες βυθίσεις στο δίζυγο, άνευ χρονικού περιορισμού.

          (6)      Αναρρίχηση επί κάλω, μήκους πέντε (5) μέτρων, άνευ υποβοηθήσεως ποδιών (άνευ χρονικού περιορισμού).

       (7)      Κολύμβηση επιφανείας, ανεξαρτήτως τρόπου, χωρίς πτερύγια, για απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων, σε χρόνο μικρότερο των επτά (7) λεπτών (Εκτελείται στο κολυμβητήριο).

          (8)      Υποβρύχια κολύμβηση (μακροβούτι) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, άνευ χρονικού περιορισμού.

2.       Κατά την διεξαγωγή των ανωτέρω δοκιμασιών με α/α (2) έως (6), μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον δύο (2) λεπτών.

Ο Στόλος μας