ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε κατά την κατάταξη σας

1. Βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει o Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε

Βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει o Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε.

2. Βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει το ΑΜΚΑ σας

Βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει το ΑΜΚΑ σας.

3. Βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) με πρώτο όνομα δικαιούχου το δικό σας

Βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) με πρώτο όνομα δικαιούχου το δικό σας

4. Απώλεια συγγενούς α΄ βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξη του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς α’ βαθμού

5. Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

(1) Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και των δύο γονέων.
(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους και των γονέων του και αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

6. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται.

(1) Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ συζύγου ή συντρόφου.
(2) Εκκαθαριστικό Σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους συζύγου ή συντρό-φου.
(3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

7. Οπλίτης με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατι-κού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας

8. Οπλίτης που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

(1) Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέ-λεια ή την αναδοχή ή την υιοθεσίας
(2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατι-κού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό α

9. Οπλίτης με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο.

1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

10. Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, που δε δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(2) Αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας ει-σοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο προκύπτει ότι οι αδελφοί του οπλίτη είναι ε-ξαρτώμενα μέλη.
(3) Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη ότι δεν δικαιούται μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρα-τεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

11. Οπλίτης, ορφανός και από τους δύο γονείς, χωρίς εξαρτώμενα μέλη, που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(2) Αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας ει-σοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο προκύπτει ότι οι αδελφοί του οπλίτη είναι ε-ξαρτώμενα μέλη.
(3) Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη ότι δεν δικαιούται μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρα-τεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

12. Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

13. Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

(1) Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ γονέα.
(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους και των γονέων του και αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

14. Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.

(1) Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ συζύγου ή συντρόφου.
(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης.

15. Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω ή είναι τυφλός, μετά από τη βασική εκπαίδευση, υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με τους γονείς τους.

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό κινητικής αναπηρίας τουλάχι-στον σε ποσοστό 67% και άνω ή τύφλωσης

16. Ο ένας αδελφός από δύο αδέλφια που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από τη βασική εκπαίδευση υπηρετεί στον τόπο κατοικίας των συμφερόντων του, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής. Οι δίδυμοι αδελφοί εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια μονάδα του τόπου των συμφερόντων τους, εφόσον αυτή υπάρχει ή στην πλησιέστερη αυτής.

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(2) Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης υπηρετούντος αδελφού από την Υπηρεσία του, όπου θα αναγράφεται η επικείμενη ημερομηνία απόλυσής του.

17. Οι Οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

1) Βεβαιωτικό δικαιούχου προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη

18. Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(2) Εκκαθαριστικό Σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους και των γονέων του και αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδή-ματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.
(3) Βεβαιωτικό δικαιούχου προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη

19. Οι Οπλίτες με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29).

(1) Βεβαίωση οπλίτη ότι λαμβάνει τουλάχιστον μία από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
(2) Εκκαθαριστικό Σημείωμα φόρου εισοδήματος ο-πλίτη πρόσφατου οικονομικού έτους.
(3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

20. Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.

(1) Βεβαίωση δικαιούχου που λαμβάνει μία από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
(2) Εκκαθαριστικό Σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους και των γονέων του και αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδή-ματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.
(3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

21. Οι Οπλίτες με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ.

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατι-κού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τα οποία να προκύπτει ότι το τ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1.  Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986(Α’ 75) που κατατίθενται προς πιστοποίηση υπαγωγής στα εν λόγω κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη.

 2.  Ο όρος ‘εξαρτώμενα μέλη’ του φορολογούμενου έχει την έννοια που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και προκύπτει από το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 3.  Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται σε δίμηνη από την ημερομηνία έκδοσής του.

 4.  Οπλίτης με δύο τέκνα και άνω λαμβάνει είκοσι (20) μόρια για κάθε επιπλέον του ενός τέκνο.

 5.  Οπλίτης μέλος οικογένειας με τρία ή περισσότερα τέκνα λαμβάνει επιπλέον πέντε (5) μόρια για κάθε αδελφό του.

  6.  Ως χαμηλό οικογενειακό εισόδημα λογίζεται το εισόδημα που είναι ίσο ή μικρότερο από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά.

  7.  Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του σε περισσότερες από μια περιπτώσεις οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, λαμβάνει τα αντίστοιχα μόρια αθροιστικά, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

       α.  Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην περίπτωση 2, δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια της περίπτωσης 10.

      β. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην περίπτωση 3, δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια των περιπτώσεων 6 και 11.

      γ. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην περίπτωση 4, ως πατέρας ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια της περίπτωσης 6.

     δ. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις περιπτώσεις 7 και 8, δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια της περίπτωσης 9.

    ε. Οπλίτης που εντάσσεται στις ανωτέρω περιπτώσεις 14 έως 18 και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης, τοποθετούνται στην πλησιέστερη μονάδα του ΠΝ, του τόπου επιθυμίας τους.

Ο Στόλος μας