ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)

Αποστολή

Αποστολή του ταμείου είναι η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΝ με έσοδα από πόρους εκτός κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του ΕΚΟΕΜΝ προέρχονται:

α. Από Εισφορές όλου του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού του ΠΝ και ΛΣ, που αμείβεται με το μισθολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους μόνιμους βαθμοφόρους, σε ποσοστό 1%, στις αποδοχές που γίνεται κράτηση υπέρ ΜΤΝ. (ΒΜ+ΕΧΥ)

β. Από κρατήσεις ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας και μετάθεσης εσωτερικού-εξωτερικού και τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού ΠΝ και ΛΣ

γ. Από εισφορές πέντε τοις εκατό (5%) από το μηνιαίο μέρισμα των μερισματούχων ΜΤΝ, καθώς και τρία τοις εκατό (3%) επί του μερίσματος για κάθε χρόνο αναγνώρισης στον ΕΚΟΕΜΝ (συνολικά 15 έτη)

δ. Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλη χαριστική πράξη που γίνεται με σκοπό την ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΝ.

ε. Από εισφορές από δραστηριότητες εκτός Π/Υ ΥΕΘΑ/ΓΕΝ ως εξής:

Διαβάστε Περισσότερα

Ιστορικό

Ο ΕΚΟΕΜΝ ιδρύθηκε με τον Νόμο 2913/01 (Άρθρα 31 και 32) και αφορούσε μόνο στους μερισματούχους που προέρχονται από το ΠΝ.
Στην συνέχεια και με τον Νόμο 2935/01 (Άρθρο 56) συμμετέχει και το προσωπικό του ΛΣ, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχει και το προσωπικό του ΠΝ.
Η ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΝ από τον ΕΚΟΕΜΝ ξεκίνησε την 1/1/2004, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, με προοπτική αυξητικής τάσης εφόσον τα προς διανομή έσοδα το επιτρέπουν.

Οργάνωση

Ο ΕΚΟΕΜΝ έχει έδρα την Αθήνα και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του ΜΤΝ. Λειτουργεί δε ως ειδικός λογαριασμός αυτού και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΕΘΑ μέσω του ΓΕΝ.
Πρόσφατα και μετά από απόφαση ΑΝΣ, προωθήθηκε για υπογραφή ΠΔ στο οποίο προβλέπεται η υπαγωγή του στο ΜΤΝ ως Διεύθυνσης αυτού, το οποίο είναι ΝΠΔΔ.

Ο ΕΚΟΕΜΝ στην παρούσα φάση, διοικείται από τετραμελή Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ), τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Α/ΓΕΝ με τριετή θητεία και μετέχουν στις συνεδριάσεις της με ψήφο. Συγκροτείται από:

α. Τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΝ ως Πρόεδρο
β. Τον Διευθυντή του ΕΚΟΕΜΝ
γ. Έναν ανώτερο Οικονομικό Αξιωματικό του ΠΝ που υπηρετεί στο ΓΕΝ.
δ. Έναν Αξιωματικό του ΛΣ που ορίζεται από το ΥΕΝ.
Καθήκοντα γραμματέα της ΔΕ ΕΚΟΕΜΝ εκτελεί κατώτερος Αξιωματικός που ορίζεται από το ΜΤΝ

Ο ΕΚΟΕΜΝ στελεχώνεται από Στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ και ΛΣ, που τοποθετείται στο ΜΤΝ με μέριμνα ΓΕΝ και ΥΕΝ αντίστοιχα.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα EKOEMN
210-3832238
210-3820853

Τηλέφωνο Γραμματείας και Fax
210-3839833

Τηλέφωνο Λογιστηρίου
210-3832238 με εσωτερικό 249
210-3820853 με εσωτερικό 249

Ο Στόλος μας