ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΧΑΝ)

Η ΣΧΑΝ έχει ως αποστολή την παροχή θεωρητικής, τεχνικής και πρακτικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος στο προσωπικό που εκπαιδεύεται στα σχολεία αυτής με σκοπό την απόδοση στελεχών ικανών να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των Ιπταμένων Μέσω και αεροναυτικών υπηρεσιών του ΠΝ.

Μετά την ίδρυση της ΔΑΝ προέκυψε η ανάγκη μετεξέλιξης της ΣΕΝ, ώστε να παρέχει εκπαίδευση και για τα ΑΦΝΕ Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκε η ίδρυση της Σχολής Αεροπορίας Ναυτικού (ΣΧΑΝ) στις 7 Μαΐου 2021 ως συνέχεια της ΣΕΝ.

Η ΣΕΝ ιδρύθηκε το 1992 στο ΝΟΚ με το Προεδρικό Διάταγμα 37/92, στο οποίο περιγράφεται ο Οργανισμός ΣΕΝ (Ο/ΣΕΝ) και καθορίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της. Έκτοτε έχουν προκύψει αναθεωρήσεις που το ακολουθούν έως σήμερα. Παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στο προσωπικό που πρόκειται να υπηρετήσει ή υπηρετεί ήδη στη ΔΑΝ ή και σε προσωπικό άλλων φορέων εναέριων μέσων.

Η ΣΕΝ αρχικά και κατόπιν η ΣΧΑΝ από ιδρύσεως παρέχει αρχική εκπαίδευση Χειριστών Ελικοπτέρων και Αεροσκαφών. Έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 50 σχολεία αρχικής εκπαίδευσης Ελικοπτέρων (AL- ΙΙΙ, AB 212, S70, AS 365N3 (ΛΣ) και Αεροσκαφών P-3B, καθώς επίσης και σχολεία Χειριστών Συσκευών Ελικοπτέρων, Αεροσκαφών και Συντηρητών, όλων των ειδικοτήτων υποστήριξης των ΙΜ. Επιπλέον παρέχεται και εκπαίδευση-επιμόρφωση σε προσωπικό Πολεμικών Πλοίων και Ελικοδρομίων Βάσεων Ξηράς.

Από το Μάρτιο 2009 λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένη κλειστή δεξαμενή ύδατος, το Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο (HELO DUNKER), το οποίο παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ιπτάμενα πληρώματα και επιβάτες ΙΜ από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Από την έναρξη λειτουργίας έως σήμερα, αριθμούνται 900 εκπαιδευτικές σειρές των 10 ατόμων κατά μέσο όρο, ήτοι 9.000 εκπαιδευόμενοι κατανεμημένοι σε αρχικές εκπαιδεύσεις και σε ανά 2 έτη συντήρηση. Η παρεχόμενη εκπαίδευση από τον Οκτώβριο 2011 είναι σύμφωνη με τα πρότυπα JAROPS 3.965(a)(3)(iii)(D) Water Survival Training. Μέσα και υποδομές ετέρων Κλάδων των ΕΔ, των ΣΑ και πολιτικών εκπαιδευτικών φορέων, δύναται να χρησιμοποιηθούν μέσω σύναψης πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Η ΣΧΑΝ διοργανώνει περιοδικά επιμορφωτικά σεμινάρια Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ), Crew Resource Management (CRM), κ.α.

Η ΣΧΑΝ συμμετέχει από τα τελευταία έτη, με το Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ε/Π στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα Ποσειδώνια και στην Καβάλα ΕΧΡΟ.

Έργα

α.         Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο (HELO DUNKER).

β.         Σχολεία Χειριστών ΑΦΝΕ και Ε/Π.

γ.         Σχολεία Συντηρητών ΑΦΝΕ και Ε/Π.

δ.         Σχολεία Ιπτάμενων Πληρωμάτων ΑΦΝΕ και Χειριστών Συσκευών Ε/Π

ε.          Σχολεία Προσωπικού Αγημάτων Ε/Π Πλοίων Φορέων (FDO-FDD-DCL).

στ.       Σεμινάρια αεροναυτικού γνωστικού περιεχομένου.

 

Ο Στόλος μας