ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσφέρουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management) με τις εξής ειδικεύσεις: (α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη» (Maritime Science Management and Economics) και (β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία» (Maritime Technology Management). Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης. Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάδοση του εκ του σύνεγγυς μαθήματος on line.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους αποφοίτους του γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, ύστερα από επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται), απόφοιτοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και απόφοιτοι των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) και Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.400 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον, έως δέκα (10) θέσεις, χωρίς τέλος εγγραφής καλύπτονται από αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, κατόπιν επιλογής της ΣΝΔ σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  1. Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου
  2. Βαθμός πτυχίου
  3. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών
  4. Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]

Η επίσημη προκήρυξη είναι σε ισχύ από τις 20 Ιουλίου 2020.

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιους γίνονται ήδη δεκτές με την ηλεκτρονική αποστολή σκαναρισμένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών:

 i) Αίτηση εγγραφής

 ii) Βιογραφικό σημείωμα

iii) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

iv) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.

v) Δύο ονόματα μελών ΔΕΠ ή ανωτάτων στελεχών της Ναυτιλιακής αγοράς που είναι διατεθειμένοι να αποστείλουν, αν ζητηθεί από την επιτροπή επιλογής της ΕΔΕ, δύο (2) συστατικές επιστολές, μια εκ των οποίων οπωσδήποτε από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ).

vi) Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε).

vii) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ (εάν υπάρχουν).

viii) Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Εάν δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση, οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση.

ix) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

x) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

xi) Δύο Φωτογραφίες

Περισσότερες πληροφορίες:

Latest posts