ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΣΝΔ και Πανεπιστημίου Πειραιώς

        Σύμφωνα με το ΠΔ 43/2020 (ΦΕΚ Α΄95) από Τρίτη 12 Μαΐου 2020, εγκρίθηκε η οργάνωση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της ΣΝΔ.

        Στο ανωτέρω πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύνανται να φοιτήσουν ύστερα από επιλογή, απόφοιτοι  των Α.Σ.Ε.Ι του ν. 3187/2003 και αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

        Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας, στον τομέα της Ναυτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων, ερευνητών και επαγγελματιών, για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας στο χώρο των ναυτικών και θαλασσίων δραστηριοτήτων.

        Στο πλαίσιο εξωστρέφειας του Πολεμικού Ναυτικού, το πρόγραμμα προάγει την συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ευρωπαϊκών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών, αλλά και των επιχειρήσεων στο αντικείμενο της ναυτιλίας.

 

Πλοίαρχος Δημήτριος Λαμπίρης ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts