Γενική Επιθεώρηση Ναυτικού (ΓΕΠΝ) - Γενικά

Η Γενική Επιθεώρηση του Πολεμικού Ναυτικού είναι το κύριο όργανο για τον έλεγχο της Επιχειρησιακής Ικανότητας των Μονάδων του Π.Ν, καθώς και των Τεχνικών/Οικονομικών επιθεωρήσεων όλων των Υπηρεσιών του Π.Ν και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Γ.Ε.Ν.

Καθορίζει τις αρχές και διαδικασίες και επιλέγει τις μεθόδους εκτελέσεως των Γενικών Επιθεωρήσεων. Διεξάγει τακτικές και έκτακτες ή ειδικές Επιθεωρήσεις και ελέγχους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Α/Γ.Ε.Ν

Μετά το πέρας των επιθεωρήσεων υποβάλλει στον Αρχηγό Γ.Ε.Ν λεπτομερείς εκθέσεις με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων και εισηγείται τη λήψη διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων για την βελτίωση της καταστάσεως. Επιπρόσθετα συλλέγει ,αναλύει και αξιολογεί στατιστικά στοχεία προβλημάτων και αδυναμιών των Υπηρεσιών, ενώ εισηγείται την ακουλουθητέα πολιτική και χειρίζεται επιτελικά θέματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική/Διεθνή νομοθεσία και πρακτική, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων του Π.Ν. είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας.

Τέλος επιθεωρεί τα πάσης φύσεως Ναυτικά Έργα, δομικών και ηλεκτρολογικών μηχανολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων και ελέγχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα λαμβανόμενα μέτρα για την προστασία περιβάλλοντος που αποτρέπουν πλήρως την ρύπανση και υποβάθμιση του, διασφαλίζουν την ανθρώπινη υγεία και διατηρούν την οικολογική ισορροπία. Εισηγείται δε την λήψη επιπλέον μέτρων για την βελτίωση της καταστάσεως

Ειδικότερα οι τομείς επιθεωρήσεως των Ναυτικών Δυνάμεων και Υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

- Επιθεώρηση Επιχειρησιακής Ικανότητας

Περιλαμβάνει επιθεωρήσεις και ελέγχους οργανώσεως, επάρκειας προσωπικού, εκπαιδεύσεως, συντηρήσεως υλικού, χώρων / διατάξεων ασφαλείας, οπλικών συστημάτων, συστημάτων ναυτιλίας, θεμάτων υγειονομικού και εν γένει διαδικάσιων αφορούσιων τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Μονάδος /Υπηρεσίας

- Τεχνική Επιθεώρηση

Περιλαμβάνει επιθεωρήσεις και ελέγχους ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων , ηλεκτρονικών συστημάτων, συστημάτων σκάφους, Ρ.Β.Χ πολέμου, δομικών-λιμενικών ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών συναφών έργων του Π.Ν εθνικής και διασυμμαχικής υποδομής, θεμάτων διαχειρίσεως ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος-ασφαλείας εργασίας του προσωπικού και τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών ασφαλούς διαχειρίσεως τροφίμων

- Οικονομική Επιθεώρηση

Έχει ως έργο την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με τον ενεργούμενο επιτόπιο λογιστικό έλεγχο επί πάσης φύσεως διαχειρίσεων, των λογιστηρίων και των υπολόγων εν γένει. Επίσης προτείνονται τροποποιήσεις των κανονισμών και διαταγμάτων, συμπληρώσεως μεθόδων-διαδικασιών και συστημάτων λογιστικού και επί ουσιωδών παρατηρήσεων εχόντων οικονομικές επιπτώσεις αναφορικά με τον τρόπο προμήθειας, την ποιότητα, την κατάσταση και την εν γένει καλή χρήση οιουδήποτε μέσου του Π.Ν

- Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας Προσωπικού

Στον τομέα αυτό, ο γενικός Επιθεωρητής Π.Ν είναι πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδιασμού Συστήματος Υγιεινής και Ασφαλείας των Ενόπλων Δυνάμεων και πλέον των επιθεωρήσεων εκτελεί και οργανώνει ομιλίες και ημερίδες προς ενημέρωση του προσωπικού επί θεμάτων τα οποία άπτονται της νομοθεσίας, HACCP και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του Π.Ν 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ