ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Οριοθέτηση Διαύλου Ναυσιπλοΐας

Κατά την χρονική περίοδο από 8 έως 29 Οκτωβρίου 2016, η Υπηρεσία Φάρων (Υ.Φ.) του Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποίησε εργασίες άρμωσης/συναρμολόγησης και πόντισης δεκατεσσάρων (14) φωτοσημαντήρων ανοιχτής θαλάσσης, για τη σήμανση και οριοθέτηση του διαύλου ναυσιπλοΐας ο οποίος βρίσκεται στις προσβάσεις του λιμένα Αλεξανδρουπόλεως.

Κύρια δραστηριότητα της Υ.Φ. από την ίδρυση της το 1887, μέχρι και σήμερα, είναι η συντήρηση του Φαρικού Δικτύου των Ελληνικών Θαλασσών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων τα Πλοία Φαρικών Αποστολών (ΠΦΑ), καθώς επίσης πλωτά μέσα και οχήματα της Υπηρεσίας Φάρων. Τα συνεργεία και το προσωπικό της υπηρεσίας, εκτελούν (σε τακτική και έκτακτη βάση) επιθεωρήσεις, επισκευές και συντήρηση των πυρσών του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου, ελέγχουν την λειτουργία τους και προβαίνουν στον απαραίτητο κατά περίπτωση εφοδιασμό τους.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων


Latest posts