ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Προκήρυξη διακοσίων (200) θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ΠΝ

  1. Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσονται διακόσιες (200) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.
  2. Η ανακατάταξη οπλιτών και η επανακατάταξη εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.
  3. Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ (για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ) έως την 21 Αυγούστου 2021 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:
    1. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
    2. Οι έφεδροι, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον δεν παρήλθαν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως οπλιτών, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
  4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς και στη Διεύθυνση Στρατολογίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β4) στα τηλέφωνα 2106557606, 2106551408). 

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων για διαγωνισμό πρόσληψης ΟΒΑ έως 19 Σεπτεμβρίου 2021
Για να δείτε την τροποποίηση πατήστε εδώ.

 

Παραπομπή για Σωματική Ικανότητα Εφέδρων Υποψήφιων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Για να δείτε την Διαταγή ΓΕΝ πατήστε εδώ.

Ενημέρωση Επιτυχόντων – Ανάρτηση Πινάκων Απορριπτέων ΟΒΑ ΠΝ

        Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση ανακατάταξης – επανακατάταξής τους ως ΟΒΑ  και πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις-προσόντα, θα ενημερωθούν ως κάτωθι:

        α. οι οπλίτες  από τις μονάδες τους.

        β. οι έφεδροι θα λάβουν Δελτίο Κατάταξης μέσω αρμοδίων Στρατολογικών Υπηρεσιών,

για να παρουσιασθούν στις 11 Νοεμβρίου 2021, στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος, Σκαραμαγκά Αττικής.

        Οι υποψήφιοι ΟΒΑ ΠΝ, των οποίων η αίτηση επανακατάταξης ή ανακατάταξης στους ΟΒΑ του Πολεμικού Ναυτικού απορρίφθηκε θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη.

        Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων οπλιτών υποψηφίων ΟΒΑ ΠΝ πατήστε εδώ.

        Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων εφέδρων υποψηφίων ΟΒΑ ΠΝ πατήστε εδώ.

 

prokyrixi_oba_aug21_1.pdf
prokyrixi_oba_sep19.pdf
Φ.429.37 13 311246 Σ.344 23 ΣΕΠ 21 ΓΕΝ Β4 ΙΙ OBA 2021 Σ.Ι ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΒΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΝΥΕ ΚΑΙ ΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.pdf

Latest posts