ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προκήρυξη διακοσίων τριάντα τριών (233) θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ΠΝ

1.   Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσονται διακόσιες τριάντα τρείς  (233) θέσεις ΟΒΑ (αρχική προκήρυξη: 200 θέσεις – τροποποίηση: επιπλέον 33 θέσεις) Οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

2.  Η ανακατάταξη οπλιτών και η επανακατάταξη εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

3.  Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ έωςτην 31 Οκτωβρίου 2022 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α.  Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β.  Οι έφεδροι, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον δεν παρήλθαν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως οπλιτών, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

4.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς και στη Διεύθυνση Στρατολογίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β4) στα τηλέφωνα 2106557606, 2106551456).

Για να δείτε την αρχική προκήρυξη πατήστε εδώ.)

Για να δείτε την τροποποιητική προκήρυξη με τις επιπλέον 33 θέσεις

πατήστε εδώ.)

5. Παραπομπή για Σωματική Ικανότητα Εφέδρων Υποψήφιων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ΠΝ 2022.
Για να δείτε την Διαταγή ΓΕΝ πατήστε εδώ

Ενημέρωση Επιτυχόντων – Ανάρτηση Πινάκων Απορριπτέων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) έτους 2022

1.   Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση ανακατάταξης – επανακατάταξής τους ως ΟΒΑ  και πληρούν τις τυπικές
προϋποθέσεις-προσόντα, θα ενημερωθούν ως κάτωθι:

α.  οι οπλίτες θα ενημερωθούν από τις Μονάδες που υπηρετούν και θα ανακαταταχθούν ως ΟΒΑ την ημερομηνία που θα απολυθούν οριστικά από τις
τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. οι έφεδροι θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), οι οποίες θα τους αποστείλουν Σημειώματα Επανακατάταξης,
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους, για να παρουσιασθούν στις 15 Δεκεμβρίου 2022, στη
Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος, Σκαραμαγκά Αττικής.

2.    Οι υποψήφιοι ΟΒΑ ΠΝ, των οποίων η αίτηση επανακατάταξης ή ανακατάταξης στους ΟΒΑ του Πολεμικού Ναυτικού απορρίφθηκε θα ενημερωθούν
με δική τους ευθύνη.

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων οπλιτών υποψηφίων ΟΒΑ ΠΝ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων εφέδρων υποψηφίων ΟΒΑ ΠΝ πατήστε εδώ.

Latest posts