ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Πρόσληψη με Επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΠΠΝ

Γνωρίζεται ότι λόγω προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών 2023, η διαδικασία «Πρόσληψη με Επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ) για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024» σύμφωνα με την προκήρυξη με Φ. 392.1/7/760/Σ.254/3 Απρ 23/ΣΠΠΝ (ΑΔΑ: ΨΕ8Υ6-ΔΛΤ) ανεστάλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών από 28 Απριλίου 2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών από 31 Μαΐου 2023 (ΑΔΑ: 65ΠΕ46ΜΤΛ6-ΡΚΒ) και κατόπιν σχηματισμού και ορκωμοσίας της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης, οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δύναται να υποβληθούν πλέον εντός έξι (6) ημερών από την 27 Ιουνίου 2023.

Για να δείτε την αρχική δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Latest posts