ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Πληροφορίες για τους Ο.Β.Α.

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΕΣ)

Δεκτοί για ανακατάταξη για βραχεία περίοδο ενός μέχρι τριών ετών, γίνονται οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες που συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα :

Είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης ( Ι / 1) ή δεύτερης ( Ι / 2).
Εχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών.
Δεν έχουν καταδικασθεί ή παραπεμφθεί για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, δωροδοκία ή για εγκλήματα που ανάγονται στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
Δεν έχουν καταδικασθεί για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους τέτοια κατηγορία.
Έχουν κατά την ημερομηνία της ανακατάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας , συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19o) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο ). Ειδικά όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ως πρότακτοι οπλίτες , δύνανται να ανακαταταγούν και πριν από τη συμπλήρωση του δεκάτου ενάτου έτους της ηλικίας τους εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προσόντα και έχουν ενηλικιωθεί.
Δεν έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία
Έχουν ειδικότητα που προβλέπεται για οπλίτες που υπηρετούν σε μονάδες εκστρατείας.

ΒΑΘΜΟΙ – ΕΞΕΛΙΞΗ

1. Η ανακατάταξη αρχίζει απο την ημερομηνία που οι οπλίτες θα είχαν απολυθεί οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων αν δεν ανακατατάσσονταν. Από την ημερομηνία, αυτή οι ανακατατασσόμενοι ονομάζονται οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.

2 . Οι οπλίτες βραχείας ανατατάταξης:

Ανακατατάσσονται με το βαθμό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη και δύνανται να αποκτήσουν και άλλες ειδικότητες, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους οπλίτες που εκπληρώνουν θητεία.
Είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών που εκπληρώνουν θητεία ή εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση και νεώτεροι των ομοιοβάθμων Επαγγελματιών Οπλιτών.
Δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών. Η έγκριση της παράτασης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου ύστερα από δήλωση του ενδιαφερομένου και πρόταση του Διοικητή της μονάδας στην οποία αυτός υπηρετεί.
Διέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές που ισχύουν για τους οπλίτες που εκπληρώνουν θητεία.
Δεν παρέχουν δικαίωμα αναβολής κατάταξης σε καλούμενο για κατάταξη στρατεύσιμο αδελφό.

3. Στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης χορηγούνται οι παρακάτω άδειες απουσίας:

Κανονική πέντε ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, τμηματικά ή συνολικά. Ειδικά η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους επανακατάταξης χορηγείται τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού.
Μικρής διάρκειας, μέχρι δέκα ημερών για κάθε έτος ανακατάταξης η οποία χορηγείται οποτεδήποτε σε τμήματα διάρκειας δύο μέχρι τεσσάρων ημερών.
Αναρρωτική μέχρι τριάντα ημερών για κάθε έτος ανακατάταξης.

4. Θέματα που αφορούν στην παράταση της ανακατάταξης, στη στολή, στα διακριτικά, στην ταυτότητα, στη διαμονή και στη διοικητική μέριμνα, στις τοποθετήσεις και στις μεταθέσεις σε μονάδες εκστρατείας και στα καθήκοντα των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης καθώς και στη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζονται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ Π.Ν.

1. Η βραχεία ανακατάταξη διακόπτεται και οι ανακαταταγέντες απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Με τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποχρέωση της στράτευσης ή χορήγησης αναβολής για λόγους υγείας.
β. Με την ένταξη στην τρίτη ή τέταρτη κατηγορία σωματικής ικανότητας (Ι/3 ή Ι/4).
γ. Με την απώλεια ενός από τα προσόντα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους γ, δ και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης.
δ. Με την υποβολή από τους ανακαταταγέντες δήλωσης διακοπής.
ε. Με τη διάπραξη σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της οικείας μονάδας τους.

2. Η διακοπή της ανακατάταξης και η εξαιτίας αυτής απόλυση γίνονται στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α, β και δ της προηγούμενης παραγράφου από τις μονάδες, με βάση έγγραφο του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή τη δήλωση διακοπής, στις λοιπές δε περιπτώσεις με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η βραχεία ανακατάταξη λήγει, εφόσον δεν διεκόπη ή δεν παρατάθηκε με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση χρόνου ανακατάταξης.
Για τη αυμπλήρωση του χρόνου αυτού δεν προσμετρώνται:

Οι πέραν των τριάντα πέντε ημέρες πειθαρχικής φυλάκισης για κάθε έτος ανακατάταξης.
Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν επιπλέον των καθοριζομένων με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης. Οι αναρρωτικές άδειες που χορηγούνται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του χρόνου ανακατάταξης.
Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί στρατολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες που εκπληρώνουν θητεία.

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με το βαθμό που φέρουν και αποδοχές μονίμου Λοχία .
Η ανακατάταξη αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου .
Μετά το πέρας της ανακατατάξεως, οι ανακατάτασσαμενοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς άλλη διαδικασία .
Ο αριθμός των οπλιτών, που ανακατατάσσονται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κλάση, η ειδικότητα, οι περιπτώσεις απολύσεως τους κατά τη διάρκεια της ανακατατάξεως, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας .
Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται :
α . Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Τ.Ε.Α.Μ.)
β . Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως τους έχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί .
γ . Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως τους σε μονάδες Εκστρατείας .
Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, σαν υποψήφιοι για ένταξη στο θεσμό του Επαγγελματία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.) πριμοδοτούνται με 100 μόρια.

Ο Στόλος μας