ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων – Έκδοση Νέων Βεβαιώσεων Αποδοχών

Αναρτήθηκαν οι νέες ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2015, όπου αναγράφονται τα εισοδήματα που έλαβαν τα στελέχη κατά το έτος 2015, καθώς και αναδρομικά εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη αλλά καταβληθήκαν το 2015. Ειδικότερα αναγράφονται σε ξεχωριστές γραμμές κατ’ έτος οι τακτικές αποδοχές έτους 2015 και οι αναδρομικές αποδοχές του ν.4307/2014, που αφορούν ξεχωριστά τα έτη 2012 – 2013 – 2014.

Όλο ανεξαιρέτως το στρατιωτικό προσωπικό, θα πρέπει πλέον της υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2015 μέσω taxisnet με τα ποσά των τακτικών αποδοχών να προβεί και στη σύνταξη και υποβολή ξεχωριστών συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων για τα έτη 2012, 2013, 2014 με τα ποσά των αναδρομικών αποδοχών.

 

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν χειρογραφικά στην αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου, σε δυο (2) αντίτυπα από τον ίδιο τον φορολογούμενο ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό. Η προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών δηλώσεων χωρίς χρηματικές κυρώσεις (πρόστιμο) λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Επιπρόσθετα και όσον αφορά στα στελέχη που ήδη υπέβαλαν μέσω taxisnet φορολογική δήλωση έτους 2015 επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επανυποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω taxisnet νέα τροποποιητική δήλωση έτους 2015, της οποίας η επανεκκαθάριση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία υποβολής εν λόγω τροποποιητικών δηλώσεων λήγει 30 Ιουνίου 2016.

Latest posts