ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κ.Α.Σ.Μ.Ν

Θυρεός

Ο Θυρεός του Κέντρου Αυτοματοποίησης Συστημάτων Μάχης Ναυτικού (ΚΑΣΜΝ) απεικονίζει ένα σύγχρονο σύστημα Διοίκησης Ελέγχου Πληροφοριών και Επικοινωνίας το οποίο αποτελεί το κύριο έργο ανάπτυξης του ΚΑΣΜΝ.

 

Ιστορικό

Το Κέντρο Αυτοματοποίησης Συστημάτων Μάχης Ναυτικού (ΚΑΣΜΝ) ιδρύθηκε το 1988.

Η έδρα του ΚΑΣΜΝ, βρίσκεται στη περιοχή Αμφιάλης Σκαραμαγκά, εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής.

Το ΚΑΣΜΝ είναι Ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία, που υπάγεται με σχέση Πλήρους Διοίκησης στον Α/ΓΕΝ.

Αποστολή

Αποστολή του ΚΑΣΜΝ είναι η μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού, με σκοπό την αυτοματοποίηση του συστήματος διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών του Πολεμικού Ναυτικού.

Ενδεικτικά επιμέρους έργα, που απορρέουν από την ανωτέρω αποστολή, είναι τα ακόλουθα :

α. Η ανάπτυξη και υποστήριξη των αυτοματοποιημένων τακτικών και οπλικών συστημάτων των Μονάδων του Π.Ν, σύμφωνα με τις ειδικότερες κατευθύνσεις του ΓΕΝ.

β. Η ανάπτυξη και υποστήριξη των επιχειρησιακών και στρατηγικών συστημάτων υπολογιστών (Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου – Επικοινωνιών – Συλλογής Πληροφοριών – Επιτήρησης – Αναγνώρισης), προς υποστήριξη των διεξαγόμενων ναυτικών επιχειρήσεων του Π.Ν, σύμφωνα με τις ειδικότερες κατευθύνσεις του ΓΕΝ.

γ. Η ιεραρχική υποβολή απόψεων / εισηγήσεων, περί της σκοπιμότητας πρόσκτησης ή ανάπτυξης των ανωτέρω συστημάτων.

δ. Η εκπαίδευση των χειριστών των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

ε. Η σχολίαση και η υποβολή προτάσεων, επί θεμάτων επιχειρησιακών προγραμμάτων και μελετών, μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων.

στ. Η παροχή οποιασδήποτε μορφής συνδρομής, που θα ζητηθεί από το ΓΕΝ, στην εκπόνηση μελετών, απαιτήσεων τυποποιήσεως, ασφαλείας Η/Υ, ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών, που σχετίζονται με τα αυτοματοποιημένα συστήματα μάχης του Π.Ν.

ζ. Η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και συναφών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης πειραματικών προτύπων, προς υποστήριξη των λοιπών ανωτέρω, επιμέρους έργων.

 

Οργάνωση

Η γενική διοικητική διάρθρωση του ΚΑΣΜΝ, έχει την ακόλουθη δομή:

α. Διοικητής

β. Υποδιοικητής

γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντήρησης Λογισμικού

δ. Διεύθυνση Σχεδιασμού Συστημάτων

ε. Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

στ. Ανεξάρτητα Γραφεία:

          (1) Γραφείο Διοικητού

          (2) Υγιεινής και Ασφάλειας

          (3) Εκπαίδευσης

          (4) Γραμματεία

Ο Στόλος μας