ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, στη διεύθυνση www.dideap.mil.gr και για το διάστημα από 22 Μαρτίου 2012 έως την Τρίτη 17 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 πμ, σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης, του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών», που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», συγχρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Latest posts