ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Οριστικοποίηση Κατηγοριοποίησης της Λιμνοθάλασσας Πάπας

        Mε την, με αριθμό πρωτοκόλλου, ΠΔΕ/ΔΚ/322318/1419 (αρ. ΑΔΑ: 96EY7Λ6-9ΦΒ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας οριστικοποιήθηκε η Προκαταρκτική κατηγοριοποίηση της Λιμνοθάλασσας Πάπας της Π.Ε. Αχαΐας, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), ως ζώνη παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων μαλακίων.

        Με την απόφαση αυτή η Λιμνοθάλασσα Πάπας γίνεται, κατόπιν ενεργειών του ΤΕΣ, η πρώτη Λιμνοθάλασσα στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα που κατηγοριοποιείται με βάση τους Κανονισμούς 852/2004, 853/2004, 2019/627 και 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις τροποποιήσεις τους.

        Η αρχική αυτή κατηγοριοποίηση και η συνεχής εφεξής παρακολούθηση της Λιμνοθάλασσας, αποτελούν εγγυήσεις για την ορθή περιβαλλοντική λειτουργία και προστασία της ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ότι δεν κυκλοφορούν στην αγορά µη ασφαλή αλιεύματα από τη Λιμνοθάλασσα και ότι τα συστήματα για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων σχετικά µε την ασφάλεια των αλιευμάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας λειτουργούν αποτελεσματικά.

Latest posts