ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Προκήρυξη Πλήρωσης πενήντα δύο (52) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Ανδρών – Γυναικών στο Πολεμικό Ναυτικό

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κάνετε την αίτησή σας πατήστε εδώ

 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, Δευτέρα 30 Μαίου 2022.

 

Λήξη διαγωνισμού – Ελλιπή δικαιολογητικά

Το ΓΕΝ ενημερώνει ότι έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην Προκήρυξη Πλήρωσης 52 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Ανδρών – Γυναικών στο Πολεμικό Ναυτικό. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://epop.hellenicnavy.gr», κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, εάν τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή και να τα συμπληρώσουν, αποστέλλοντάς τα (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση «[email protected]», με κοινοποίηση στην «[email protected]», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (δηλαδή έως και την Παρασκευή 03 Ιουν 22).

 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Κατάλληλων- Ακατάλληλων του Διαγωνισμού Πρόσληψης

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την συμπλήρωση των τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την Προκήρυξη Πλήρωσης 52 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Ανδρών – Γυναικών στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://epop.hellenicnavy.gr», κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, εάν έχουν χαρακτηριστεί Κατάλληλοι ή Ακατάλληλοι και στη δεύτερη περίπτωση για το λόγο του αποκλεισμού τους για τις Ειδικότητες/Εξειδικεύσεις που έχουν δηλώσει.

Κατά των αποτελεσμάτων των Καταλλήλων και Ακαταλλήλων κατά Ειδικότητα/Εξειδίκευση, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τους υποψηφίους ΕΠΟΠ. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Συμβούλιο Επιλογής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση «[email protected]», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τρίτη 07 Ιουν 22 και λήγει την Πέμπτη 09 Ιουν 22 στις 23:59.

 

Ολοκλήρωση  Βαθμολόγησης των Κατάλληλων Υποψηφίων κατά Ειδικότητα/Εξειδίκευση

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων Καταλλήλων και Ακαταλλήλων της Προκήρυξης Πλήρωσης 52 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Ανδρών – Γυναικών στο Πολεμικό Ναυτικό, ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση των Κατάλληλων Υποψηφίων κατά Ειδικότητα/Εξειδίκευση.

Οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://epop.hellenicnavy.gr», κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, για τη βαθμολογία τους, καθώς και για το πρόγραμμα παρουσίασής τους στις Επιτροπές Ψυχοτεχνικών- Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών.

Κατά της ως άνω βαθμολογίας, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τους υποψηφίους ΕΠΟΠ. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Συμβούλιο Επιλογής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση «[email protected]», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας ανακοίνωσης της βαθμολόγησης των υποψηφίων ΕΠΟΠ, δηλαδή από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και λήγει την Παρασκευή 17 Ιουν 22, 23:59.

 

Πρόσληψη ΕΠ.ΟΠ Β/ΝΟΣ στο ΠΝ – Προκαταρκτικές Εξετάσεις προς Πλήρωση 52 Κενών Θέσεων

 

Αγαπητέ/ή Υποψήφιε/α του διαγωνισμού πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ ειδικότητας Β/ΝΟΣ στο ΠΝ ως Προκήρυξη Φ. 424/12/310598/Σ.144/26 Απρ 22/ΥΕΘΑ (ΦΕΚ ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 26), σου γνωρίζουμε ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, αθλητικές), στο πλαίσιο διαγωνισμού θέματος, θα διεξαχθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ως ακολούθως:

1η ημέρα – Ψυχοτεχνικές εξετάσεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ).

2η ημέρα – Υγειονομικές εξετάσεις στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς (ΝΝΠ).

3η ημέρα – εξέταση από Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) στο ΝΝΠ.

4η ημέρα – Αθλητικές δοκιμασίες στη ΣΝΔ (1η ημέρα).

5η ημέρα – Αθλητικές δοκιμασίες στη ΣΝΔ (2η ημέρα).

Τονίζεται ότι, όλες τις ανωτέρω ημέρες υποχρεούστε να φέρετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ μαζί σας:

    Α) Δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας

    Β) Εκτυπωμένο αντίγραφο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής σας στο διαγωνισμό θέματος.

    Γ) Μάσκα προστασίας.

Εφιστάται η προσοχή σας για τα κάτωθι:

  1. Κατά την προσέλευσή σας στη ΣΝΔ για τις ψυχοτεχνικές εξετάσεις, υποχρεούστε να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μαζί σας 2 μπλε στυλό, μολύβι, γόμα και ξύστρα.

 

  1. Κατά την παρουσίασή σας στο ΝΝΠ για τις υγειονομικές εξετάσεις, οφείλετε να προσκομίσετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ συμπληρωμένο το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου ΕΠ.ΟΠ, που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Πίνακα «Α» του Υποδείγματος «8» της Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Β» της Προκήρυξης.

 

  1. Κατά την παρουσίασή σας στη ΣΝΔ για τις αθλητικές δοκιμασίες, να έχετε μαζί σας αθλητική περιβολή και αθλητικά υποδήματα, καθώς και περιβολή κολύμβησης (μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια κολύμβησης, πετσέτα, σαγιονάρες).

Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι, με την ολοκλήρωση της κάθε εξέτασης – δοκιμασίας (ψυχοτεχνικής, υγειονομικής, αθλητικής) θα ανακοινώνονται από την εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή στον κάθε Υποψήφιο/α τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κάθε Υποψήφιος/α για το εάν συνεχίζει την διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων την επόμενη ημέρα.

Παρακαλούμε ληφθεί υπόψη ότι, δεν πρόκειται να διεξαχθούν έτερες προκαταρκτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού θέματος.

Ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων θα σας ανακοινωθεί μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης.

Latest posts