ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολείο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΠΝ κατά STCW

       Από 27 έως 31 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Κ.Ε.ΠΑΛ) και της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών (ΔΥΚ), το πρώτο Σχολείο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων του Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδικασίες της Διεθνούς Συνθήκης STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), στα ακόλουθα αντικείμενα:

       α. Τεχνικές ατομικής επιβίωσης (Personal survival techniques)
β. Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση ( Fire prevention and fire fighting).
γ. Στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες (Elementary first aid)
δ. Ατομική ασφάλεια και κοινωνικές ευθύνες (Personal safety and social responsibilities).
Σκοπός της Συνθήκης STCW είναι η προαγωγή της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, με την καθιέρωση διεθνών προτύπων εκπαίδευσης και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts