ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ)

Γενικά

Αποστολή του Ταμείου είναι η συμπλήρωση των Ναυτικών δυνάμεων του Κράτους με τη διάθεση της περιουσίας του για:

 1. Ναυπήγηση Μαχίμων Πολεμικών Πλοίων.
 2. Αγορά ή μετασκευή Μαχίμων Πολεμικών Πλοίων.
 3. Χορήγηση Δανείων αποκλειστικά για τους σκοπούς ανωτέρω εδαφίων 1 και 2.
 4. Ανέγερση εγκαταστάσεων και εφοδιασμός της επάκτιας άμυνας της χώρας.
 5. Ανέγερση εγκαταστάσεων ξηράς καθαρά Πολεμικού προορισμού.
 6. Προμήθειες παντός είδους Πολεμικού Υλικού.

Για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΤΕΣ διέθεσε κατά την τελευταία 15ετία το ποσό των 30.000.000 Ευρώ περίπου.

Περιουσία

Η περιουσία του Τ.Ε.Σ. θεωρείται Εθνική και διέπεται από τις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού, περιλαμβάνει δε ακίνητα, μετρητά και χρεόγραφα.

Διαχείρηση

Διαχειριστικό όργανο του Τ.Ε.Σ. είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία φυλάσσονται τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου, η δε φύλαξη των χρεογράφων του έχει ανατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Πόροι - πρόσοδοι

Οι κυριότεροι πρόσοδοι του Τ.Ε.Σ. είναι:

 • Τα έσοδα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου και από την εκποίησή της.
 • Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των κτημάτων που ευρίσκονται στις ζώνες των Ν. Οχυρών.
 • Οι τόκοι, τα μερίσματα και τα τοκομερίδια των πάσης φύσεως καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και οι τόκοι από την καθυστέρηση εισπράξεων εσόδων του Ταμείου.
 • Τα έσοδα από τις υπέρ του Ταμείου δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
 • Τα έσοδα από την εκποίηση των αχρήστων υλικών και εφοδίων του Π. Ναυτικού, γενικά (50% Τ.Ε.Σ., 50% Μ.Τ.Ν)
 • Οι εισπράξεις από τη χρέωση του ιματισμού των στρατευμένων μετά την απόλυσή τους.
 • Το αντίτιμο από χορηγούμενα σε ιδιώτες υλικά του Π. Ναυτικού.
 • Το αντίτιμο από εργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων στα συνεργεία του Π. Ναυτικού.
 • Τα δικαιώματα που εισπράττονται για την χρησιμοποίηση των πλωτών δεξαμενών του Π. Ναυτικού από ιδιώτες.

Προϋπολογισμοί Ταμείου Εθνικού Στόλου

Για να δείτε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2023 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον ισολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2021 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον ισολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2020 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον ισολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2019 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2022 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2021 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2020 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2019 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2018 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον ισολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2018 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον ισολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2017 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον ισολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2016 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2017 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου για το 2015 πατήστε εδώ.

Μηνιαίοι Προϋπολογισμοί Ταμείου Εθνικού Στόλου 2024

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Ιανουάριο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Φεβρουάριο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Μάρτιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Απρίλιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Μάιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Ιούνιο πατήστε εδώ.

Μηνιαίοι Προϋπολογισμοί Ταμείου Εθνικού Στόλου 2023

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Ιανουάριο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Φεβρουάριο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Μάρτιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Απρίλιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Μαΐο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Ιούνιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Ιούλιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Αύγουστο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Σεπτέμβριο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Οκτώβριος πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Νοέμβριο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Δεκέμβριο πατήστε εδώ.

Μηνιαίοι Προϋπολογισμοί Ταμείου Εθνικού Στόλου 2022

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Ιανουάριο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού  για το μήνα Φεβρουάριο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού  για το μήνα Μάρτιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού  για το μήνα Απρίλιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού  για το μήνα Μάιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού  για το μήνα Ιούνιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Ιούλιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Αύγουστο πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Σεπτέμβριο πατήστε  εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Οκτώβριο πατήστε  εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Νοέμβριο πατήστε  εδώ.

Για να δείτε την εκτέλεση προϋπολογισμού για το μήνα Δεκέμβριο πατήστε εδώ.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Φειδίου 10, Αθήνα 106 78
Τηλ: 210-3829575 / 210-3831585
Φαξ: 210-3302172

Ο Στόλος μας