ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διεύθυνση ΔιοικητικήςΥπηρεσίας

Μενού

Ο Διευθυντής/ρια  Διοικητικής Υπηρεσίας, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

  • Διοίκησης, τάξης, πειθαρχίας, εσωτερικής υπηρεσίας, εποπτείας και ελέγχου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.
  • Ασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.
  •  Διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης, προσωπικού και υλικού.
  • Τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση- επισκευή) ιατρικών μηχανημάτων, κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως υλικού.
  • Μηχανοργάνωσης, τήρησης μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, όπως και παροχής – διακίνησης πληροφοριών, σε όλους τους αρμόδιους, κατά περίπτωση φορείς.

Ο Στόλος μας