ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Αρμοδιότητες του/ της ΔΝΥ αποτελούν :

  • Ο προγραμματισμός, συντονισμός και έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών νοσηλείας.
  • Η παροχή και προαγωγή της νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών.
  • Η οργάνωση, εποπτεία και έλεγχος του στρατιωτικού και πολιτικού Νοσηλευτικού Προσωπικού.
  • Εισήγησης στο Διευθυντή του ΝΝΚ για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων στους Νοσηλευτικούς Τομείς (Τμήματα και Μονάδες), βάσει της επικείμενης νομοθεσίας, της εμπειρίας, του βαθμού, της εκπαίδευσης, της  προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη θέση.
  • Η Εισήγηση στον Διευθυντή του Νοσοκομείου αναφορικά με τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε Νοσηλευτικό Προσωπικό κατά ειδικότητα και μέριμνα για την κατανομή του στα διάφορα τμήματα.
  • Η συμμετοχής σε όλες τις επιστημονικές επιτροπές που ασχολούνται με τη βελτίωση της παρεχομένης φροντίδας στο Νοσοκομείο.
  • Η σύνταξη του σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού, για τις τρέχουσες και προβλεπόμενες ανάγκες της Υπηρεσίας του και ν εισήγηση για την προμήθεια υλικού που σχετίζεται με τη νοσηλεία των ασθενών.

Ο Στόλος μας