ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

Μενού

Ο Διευθυντής/ρια Οικονομικής Υπηρεσίας έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

  •  Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού, καθώς και Εφοδιασμού του πάσης φύσεως υλικού, για την κάλυψη λειτουργίας του Νοσοκομείου (όπως, φαρμακευτικού, υγειονομικού, γενικού και ειδικού υλικού, καθώς και συστημάτων, μηχανημάτων, κοινών και εξειδικευμένων συσκευών, κλπ).
  • Εποπτείας της διαχείρισης της Πάγιας Προκαταβολής, καθώς και των εκτός Πάγιας Προκαταβολής νοσηλίων.
  • Προμήθειας, αποθήκευσης, συντήρησης, διακίνησης και διαχείρισης του αναγκαίου φαρμακευτικού, υγειονομικού και λοιπού αναλώσιμου υλικού, για κάλυψη των αναγκών των νοσηλευόμενων και των εξωτερικών ασθενών.
  • Εισαγωγής και Κίνησης Ασθενών για νοσηλεία ή στα εξωτερικά ιατρεία – εργαστήρια, σύμφωνα με την ιατρική ένδειξη και τις ισχύουσες διαδικασίες για τους δικαιούχους, ελέγχου της κοστολόγησης νοσηλείας – θεραπείας, καθώς και διαχείρισης των κλινών νοσηλείας.
  • Τήρησης και παρακολούθησης μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, κίνησης νοσηλευόμενων – ασθενών, αναλώσεων – κοστολογήσεων υλικών και υπηρεσιών, είσπραξης – απόδοσης νοσηλίων, καθώς και πάσης φύσεως γενικών και ειδικών στοιχείων οικονομικής φύσεως. – 36 –
  • στ. Σύνταξης, παρακολούθησης και υλοποίησης, πάσης φύσεως συμ-βάσεων, γενικών – ειδικών υλικών, φαρμάκων, συσκευών, συστημάτων, εργα-λείων, μηχανημάτων και υπηρεσιών τρίτων, προς το νοσοκομείο, τους ασθενείς και το προσωπικό του.

Ο Στόλος μας