ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας

Μενού

Έχει αρμοδιότητες:

  •  Συντονισμού αποκατάστασης, προώθησης και προαγωγής, της υγείας του νοσηλευομένου προσωπικού και των εξωτερικών ασθενών.
  • Προγραμματισμού παροχής και ελέγχου, των υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας.
  •  Εισήγησης, συντονισμού και ελέγχου εφαρμογής, της κάλυψης του Νοσοκομείου, σε εφημερεύοντες Ιατρούς όλων των βαθμίδων, και τήρησης των φυλακών κλήσεως Ιατρών.
  • Οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης, κάθε είδους ερευνητικής / εκπαιδευτικής δραστηριότητας, που αφορά στο ιατρικό προσωπικό. Σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης, στα οποία εμπλέκεται και προσωπικό των άλλων Διευθύνσεων, συνεργάζεται με τους αντίστοιχους Διευθυντές.
  • Εισήγησης στο Διευθυντή του Νοσοκομείου του προγράμματος και του ωραρίου λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ύστερα από γνώμη των Διευθυντών Τομέων.
  •  Ελέγχου και εποπτείας των δραστηριοτήτων των τμημάτων και μονάδων της Ιατρικής Υπηρεσίας που δεν ανήκουν σε τομέα.
  • Εισήγησης στο Επιστημονικό Συμβούλιο της σκοπιμότητας λειτουργίας ειδικών ιατρείων, εργαστηρίων και μονάδων.

Ο Στόλος μας