ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΣΔΙΕΠΝ (Ε)

Μενού

Γενικά

Η φοίτηση στο Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών Αξιωματικών Ειδικοτήτων Ναυτικού ΣΔΙΕΠΝ (Ε) είναι υποχρεωτική για τους Αξιωματικούς βαθμού Σημαιοφόρου Ειδικοτήτων δεδομένου ότι αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής. Στο ΣΔΙΕΠΝ (Ε) μπορούν επίσης να φοιτήσουν ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος. Ετησίως, διεξάγονται 5 Σχολεία διαρκείας 36 εργασίμων ημερών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου έχει σχεδιαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να βοηθήσει τους σπουδαστές του Σχολείου να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που είναι απαραίτητες για να εκτελέσουν αποτελεσματικά τα επιτελικά και διοικητικά καθήκοντα που θα τους ανατεθούν στο υπόλοιπο της σταδιοδρομίας τους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, συζητήσεις, εργασίες, εξετάσεις και επισκέψεις. Οι σπουδαστές συμμετέχουν επίσης σε επιλεγμένες εκπαιδευτικές δράσεις άλλων φορέων που συνάδουν με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του Σχολείου.

Τι μαθαίνουν οι σπουδαστές

 • Οι σπουδαστές θα διδαχθούν μεθόδους διαχείρισης προσωπικού, παρακίνησης και ελέγχου με σκοπό την επίτευξη της αποστολής. Θα τονιστεί η ανάγκη ελαχιστοποίησης του απορρέοντος κινδύνου κατά την εφαρμογή αλλαγών σε έναν οργανισμό. Παράλληλα, με στοχευμένες δράσεις διδάσκονται μέθοδοι αποτελεσματικής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και εξηγούνται οι εσωτερικές διαδικασίες λήψης απόφασης εντός μεγάλων επιτελείων.
 • Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τη θέση της Ελλάδος στο διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανατολικής Μεσογείου. Θα ενημερωθούν από κατάλληλους διαλέκτες αναφορικά με τους διεθνείς οργανισμούς και συμμαχίες που συμμετέχει η χώρα και θα αντιληφθούν το ρόλο της Ναυτικής Ισχύος και του Πολεμικού Ναυτικού στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.
 • Εξετάζονται βασικά θέματα Δικαίου Ενόπλων Συρράξεων και Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας. Οι σπουδαστές έχουν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν από αρμόδιους επιτελείς για το Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων και για την οργάνωση του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, Διοικήσεων του ΠΝ και υπηρεσιών ασφαλείας της δημόσιας διοίκησης.
 • Οι σπουδαστές τέλος ενημερώνονται από αρμόδιους επιτελείς για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΠΝ, καθώς επίσης και για άλλα θέματα ενδιαφέροντος.  Διοργανώνονται επίσης ενημερωτικές διαλέξεις που αφορούν στη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομίας στο πεδίο των ναυτικών επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα

Οι σπουδαστές με τη φοίτησή τους στο Σχολείο επιδιώκεται να καταστούν ικανοί να αναλάβουν επιτελικά και διοικητικά καθήκοντα σε κλιμάκια διοίκησης εντός ή εκτός του ΠΝ, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αναπτύξουν τις παρακάτω δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις: 

 • Ικανότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διευθυντικής.  
 • Ευχέρεια χειρισμού του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Δεξιότητα διατύπωσης αιτιολογημένων εισηγήσεων για λήψη απόφασης.  
 • Κατανόηση των συσχετισμών ισχύος στο διεθνές περιβάλλον.
 • Κατανόηση της σημασίας της ναυτικής ισχύος.
 • Κατανόηση βασικών αρχών του δικαίου ενόπλων συρράξεων και θαλάσσης.
 • Ενημέρωση επί των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Πολεμικό Ναυτικό.
 • Ενημέρωση επί νέων τεχνολογιών που αφορούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει η Σχολή. Επίσης εκπαιδευτικό έργο παρέχουν κατάλληλοι εξωτερικοί ομιλητές από το χώρο της δημόσιας διοίκησης, στρατιωτικοί εκπαιδευτές και το τοποθετημένο προσωπικό της ΣΠΠΝ.

ΣΠΠΝ - Έντυπο Βιογραφικού Σημειώματος Σπουδαστή

Ο Στόλος μας